tábör Ostrý 2023
 
 
AKTUÁLNĚ
 
10. 12. 2023 JE TO TADY! Nové téma tá­bo­ra "ZE ŽI­VO­TA HMYZU" je na světě a jak se stalo již tra­di­cí, spo­leč­ně s ním je v pro­sin­ci k dis­po­zi­ci i dár­ko­vý vou­cher. Pokud tedy chce­te své ra­to­les­ti po­tě­šit pod stro­meč­kem vi­di­nou skvě­lé­ho let­ní­ho dob­ro­druž­ství, stačí vou­cher stá­hnout a vy­tisk­nout. Na za­pla­ce­ní zá­lo­hy má­te rov­ných 30 dnů od vy­pl­ně­ní při­hláš­ky.
Voucher je ke stažení zde
Bližší informace k táboru a přihlášku naleznete zde
Za celý ko­lek­tiv tá­bo­ra Ostrý pře­je­me Vám i dětem ve­se­lé Vá­no­ce a šťast­ný a úspěš­ný rok 2023.
DŮLEŽITÉPo dů­klad­ném zvá­že­ní jsme se roz­hod­li, že le­toš­ní tábor uspo­řá­dá­me pouze pro děti bez mo­bil­ních te­le­fo­nů. V tomto smys­lu jsme také ak­tu­a­li­zo­va­li ob­chod­ní pod­mín­ky.
(IX.3 Ob­jed­na­tel bere na vě­do­mí, že mezi za­ká­za­né vy­ba­ve­ní v rámci po­by­tu patří mo­bil­ní te­le­fo­ny. Pokud bude mít dítě mo­bil­ní te­le­fon, vy­hra­zu­je si po­řa­da­tel právo ta­ko­vý te­le­fon pře­vzít a uscho­vat až do ukon­če­ní po­by­tu. V pří­pa­dě nutné po­tře­by může dítě vy­u­žít tá­bo­ro­vý slu­žeb­ní te­le­fon. Nut­nost po­tře­by po­su­zu­je hlav­ní ve­dou­cí.)
Dou­fá­me, že naše roz­hod­nu­tí chá­pe­te a plně pod­po­ří­te.
1. 11. 2023 S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že nás na­vždy opus­ti­la ka­ma­rád­ka a dlou­ho­le­tá ve­dou­cí na­še­ho tá­bo­ra Jana Čer­níč­ko­vá.
starší novinky
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 16. 7.)
Tady se do­zví­te, jak se nám na tá­bo­ře daří a co pod­ni­ká­me. Zatím jsme ale ještě ani ne­vy­je­li...