tábör Ostrý 2023
 
 
AKTUÁLNĚ
 
25. 5. 2023 Milí hmy­zá­ci a hmy­zan­dy! Teplé po­ča­sí je tady a slu­níč­ko nám hlásí, že léto je za dveř­mi. Celý ko­lek­tiv pilně pra­cu­je na pro­gra­mu, abychom si to letos opět pa­rád­ně užili. Ne­vá­hej­te a při­hlaš­te se k nám na tá­bor, dokud je čas! Dě­ku­je­me za Vaši dů­vě­ru a tě­ší­me se.
Bližší informace k táboru a přihlášku naleznete zde
DŮLEŽITÉPo dů­klad­ném zvá­že­ní jsme se roz­hod­li, že le­toš­ní tábor uspo­řá­dá­me pouze pro děti bez mo­bil­ních te­le­fo­nů. V tomto smys­lu jsme také ak­tu­a­li­zo­va­li ob­chod­ní pod­mín­ky.
(IX.3 Ob­jed­na­tel bere na vě­do­mí, že mezi za­ká­za­né vy­ba­ve­ní v rámci po­by­tu patří mo­bil­ní te­le­fo­ny. Pokud bude mít dítě mo­bil­ní te­le­fon, vy­hra­zu­je si po­řa­da­tel právo ta­ko­vý te­le­fon pře­vzít a uscho­vat až do ukon­če­ní po­by­tu. V pří­pa­dě nutné po­tře­by může dítě vy­u­žít tá­bo­ro­vý slu­žeb­ní te­le­fon. Nut­nost po­tře­by po­su­zu­je hlav­ní ve­dou­cí.)
Dou­fá­me, že naše roz­hod­nu­tí chá­pe­te a plně pod­po­ří­te.
1. 11. 2023 S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že nás na­vždy opus­ti­la ka­ma­rád­ka a dlou­ho­le­tá ve­dou­cí na­še­ho tá­bo­ra Jana Čer­níč­ko­vá.
starší novinky
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 16. 7.)
Tady se do­zví­te, jak se nám na tá­bo­ře daří a co pod­ni­ká­me. Zatím jsme ale ještě ani ne­vy­je­li...