Ostrý 2019
 
VEDOUCÍ
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Vítek Herzina
programový vedoucí
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Vladimír Báča
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Kateřina Kluchová
oddílový vedoucí
Kateřina Kováčová
oddílový vedoucí
Dominik Onuščák
oddílový vedoucí
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 14. 7.)
Ble­ble­ble! Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, lid­ská ver­be­ži!
Tak už nám to za­ča­lo, peklo se ote­vře­lo a vy­da­lo své první ta­jem­ství.
Cesta za pe­kel­nou brá­nou byla per­fekt­ní a vy­dláž­dě­ná, jak už to s cesta­mi do pekla bývá. Všich­ni do­ra­zi­li ve zdra­ví a spo­ko­je­ní. Po ve­če­ři se ale tá­bo­rem roz­leh­lo zlo­věst­né hu­če­ní.
Nebyl to nikdo jiný, než já, Belze­blb a s ním celá pe­kel­ná rada. In­fer­ni­ce, Ka­ču­la, Gar­gan­tu­la, Di­a­bo­lo a Ble­ko­ta. Už dvěs­těpa­de­sát let hle­da­jí strán­ky pe­kel­né knihy a dnes do­sta­li od vlád­ce pekel ul­ti­má­tum: buď je na­jdou do tři­nác­ti dnů, pro­pad­nou pe­kel­né smrti - a ta je už de­fi­ni­tiv­ní.
Na­štěs­tí jsme našli lid­ské po­moc­ní­ky a tuhle havěť sám Lu­ci­fer pro­mě­nil v čerty, byť zatím nej­niž­ší ka­te­go­rie - Čer­tí­ky Ber­tí­ky. A hned zítra se spo­leč­ně pus­tí­me do práce. Už se tě­ší­me! Peklu zdar! Belze­blb v.r.
 
2. den (pondělí 15. 7.)
Kouz­lo se po­da­ři­lo! Tak, jak Lu­ci­fer slí­bil, tak se i stalo a ráno se všich­ni pro­bu­di­li už ni­ko­li jako lid­ská ver­bež (tfuj­ta­jxl), ale jako praví ne­fal­šo­va­ní čerti. Co na tom, že jako Čer­tí­ci Ber­tí­ci, tedy čerti té nej­niž­ší ka­te­go­rie. Brzy budou mít všich­ni spous­tu pří­le­ži­tos­tí svoji kva­li­fi­ka­ci zvý­šit.
Hned po ná­stu­pu se všich­ni chtě­li pus­tit do hle­dá­ní pe­kel­né knihy hříchů, ale nic se nesmí uspě­chat. Během do­po­led­ne pro­ká­žou Čer­tí­ci Ber­tí­ci svoje schop­nos­ti a na je­jich zá­kla­dě budou roz­dě­le­ni do pe­kel­ných jed­no­tek, které budou pá­t­rat po knize každá zvlášť. Hod­no­tit se bude lec­cos - zruč­nost, rych­lost, síla, bys­trá hlava... Zkrát­ka všech­no tak, aby byly síly co nej­víc vy­rov­na­né.
Večer si všich­ni uží­va­li tá­bo­ro­vé­ho ži­vo­ta a mimo jiné vy­mýš­le­li to nej­lep­ší jméno pro svou pe­kel­nou jed­not­ku a také chys­ta­li bo­jo­vý po­křik, kte­rým pře­kva­pí a po­tě­ší sa­mot­né­ho vlád­ce pekel Lu­ci­fe­ra. Uvi­dí­me, jak se jim to po­da­ří.
A to je za celý den vše. Pře­je­me krás­nou dobrou noc a slad­ké pe­kel­né sny. Nám se ur­či­tě ne­vy­hnou. Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
3. den (úterý 16. 7.)
Hned po do­po­led­ním ná­stu­pu vy­slal Lu­ci­fer pe­kel­né jed­not­ky do lesa na­pro­ti ryb­ní­ku, aby pro­vě­řil je­jich zna­los­ti. Že je čert hlu­pák je po­vě­ra, kte­rou lidé (tfuj­ta­jxl) rádi udr­žu­jí. Není na ní ale ani za mák prav­dy. Abyćhom to do­ká­za­li, při­pra­vi­li jsme pro Čer­tí­ky Ber­tí­ky ná­roč­ný a ob­sáh­lý test. Spl­ni­li ho skvě­le a díky tomu pe­kel­ná jed­not­ka s ve­se­lým ná­zvem Smradla­ví ocás­ci po­stou­pi­li z čer­tí­ků Ber­tí­ků na čerty vyšší ka­te­go­rie - totiž Za­čou­ze­ni­ny. Peklo bla­ho­pře­je.
Vůbec už bylo na­ča­se před­sta­vit Lu­ci­fe­ro­vi pe­kel­né jed­not­ky. Máme jich cel­kem šest a jsou to:
 • Ble­ko­to­vi par­ťá­ci (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Vláďa Báča alias Ble­ko­ta)
 • Smradla­ví ocás­ci (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Káťa Klu­cho­vá alias Gar­gan­tu­la)
 • Černí hadi (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Do­mi­nik Onuš­čák alias Di­a­bo­lo)
 • Černá četa (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Petr Ko­nop­ka alias Ko­no­pi­kus)
 • Kach­ní ko­py­ta (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Káťa Ko­vá­čo­vá alias Ka­ču­la)
 • Oh­ni­vé stře­ly (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Jana Čer­níč­ko­vá alias In­fer­ni­ce)
Po obědě a ná­le­ži­tém od­po­čin­ku se čerti sešli ten­to­krát v od­dí­lech a za­há­ji­li Ďá­bel­ský pě­ti­boj. Pět úkolů, které musí každý oddíl spl­nit, ovšem ne na­jed­nou, ale v prů­bě­hu ce­lé­ho tá­bo­ra. Dnes na­pří­klad oddíl Do­mi­ni­ka Onuš­čá­ka do­stal za úkol při­pra­vit pro Lu­ci­fe­ra ně­ja­kou pe­kel­ně dobrou baštu. A tak si mohl vlád­ce pekel po­chut­nat na sen­zač­ním bram­bo­rá­ku. To si sa­mo­zřej­mě za­slou­ži­lo extra od­mě­nu v po­do­bě hro­mád­ky zlaťá­ků.
Večer se za­pnu­la pro všech­ny na chví­li čer­to­vi­ze a pro­gram byl fan­tas­tic­ký - po­hád­ka O šíp­ko­vé Rů­žen­ce v po­dá­ní Smradla­vých ocás­ků. Skli­di­li za­slou­že­ný po­tlesk a Lu­ci­fer byl nad­mí­ru spo­ko­jen. Po ve­čer­níč­ku šel pe­kel­ný kníže na kutě, ale ostat­ní čerti ještě vy­ra­zi­li za zá­ba­vou. Ve spor­ťár­ně se ro­ze­zně­la hudba první se­zna­mo­va­cí dis­ko­té­ky a hrálo se až do pří­pra­vy na ve­čer­ku. Pak už ale všich­ni spát!
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
4. den (středa 17. 7.)
Do­po­led­ne bylo jasné - roz­dat ně­ja­ké pe­kel­né zlato a zadat nové úkoly. A potom se s chutí pus­tit do je­jich pl­ně­ní. Na­pří­klad oddíl Káti Klu­cho­vé měl vy­pl­nit slo­žen­ku a po­slat ne­do­pla­tek za uhlí. Ne­by­lo to ale jako ob­vykle jen tak. Če­ka­la je vý­pra­va po lese, hle­dá­ní ob­ráz­ků a luš­tě­ní kódu, aby zjis­ti­li číslo účtu a výši ne­do­plat­ku. Na­ko­nec se jim to po­da­ři­lo (stej­ně jako všem ostat­ním od­dí­lům je­jich úkoly) a tak si za­slou­ží zla­tou od­mě­nu.
Ta se jim ná­ram­ně ho­di­la na konci po­led­ní­ho klidu. Po­pr­vé totiž ote­vře­lo Pe­kel­né bis­tro, ve kte­rém se dají Lu­ci­fe­ro­vy duká­ty utrá­cet. Bude ještě ote­vře­no ně­ko­li­krát, takže kdo neměl ještě dost peněz, nebo si ne­vy­bral, ur­či­tě ještě do­sta­ne pří­le­ži­tost.
Od­po­led­ne dalo peklo na chvil­ku pokoj a od­dí­lům se mohli vě­no­vat je­jich ve­dou­cí.
Večer se opět za­pnu­la Čer­to­vi­ze a ten­to­krát jsme se mohli po­dí­vat na Sně­hur­ku a tr­pas­lí­ka krát 7 v na­stu­do­vá­ní pe­kel­né jed­not­ky s ná­zvem Oh­ni­vé stře­ly. Při­je­la se také po­dí­vat vzác­ná ná­vště­va.
Z Fran­couz­ské­ho pekla při­jel známý ku­chař Po­lraj­chus, který vaří ve slav­ném ho­te­lu Belze­pupp. Po ve­čer­níč­ku uká­zal čer­tům svou nej­lep­ší spe­ci­a­li­tu - Ďá­bel­ský buřt­gu­láš. Všich­ni se za­po­ji­li jako kuchtí­ci a spo­leč­ně si při­pra­vi­li dru­hou ve­če­ři. Všem ná­ram­ně chut­na­lo a s pří­jem­ně plným bříš­kem šli spin­kat.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
5. den (čtvrtek 18. 7.)
Další zprá­vy pro vás, lid­ská chát­ro (tfuj­ta­jxl). Hra­je­me bez pře­s­tá­ní, hra­je­me a pra­cu­je­me, pilně hle­dá­me listy naší ztra­ce­né knihy hříchů. Jsem si jistý, že se nám to na­ko­nec po­ve­de. Cesta bude ale ještě dlou­há a tr­ni­tá.
Do­po­led­ne nám Lu­ci­fer roz­dě­lil další úkoly z Ďá­bel­ské­ho pě­ti­bo­je.
Tak abys­te vě­dě­li - oddíl pod ve­de­ním čerta 1. ka­te­go­rie Káti Ko­vá­čo­vé hle­da­li ztra­ce­né ko­rá­le sa­mot­né­ho Lu­ci­fe­ra a pl­ni­li pe­kel­ně slo­ži­té ú­ko­ly během pu­to­vá­ní, na jehož konci če­ka­la zlatá od­mě­na.
Od­po­led­ne pro­běh­la bez­va hra Z pekla štěs­tí. Nej­víc to­ho pe­kel­né­ho štěs­tíč­ka stá­lo při pe­kel­né jed­not­ce Čer­ní ha­di a tu­díž jsou od zí­třka už Za­čou­ze­ni­ny. Peklo bla­ho­pře­je.
Ve­čer­ní Čer­to­vi­ze dnes opět vy­sí­la­la a ten­to­krát to oprav­du stálo za to. Po­hád­ka O třech pra­sát­kách ne­mě­la chybu a Lu­ci­fer zla­tem ne­šet­řil. Po ve­čer­níč­ku se ale ještě spát nešlo. Čerti od­lo­žiĺi rohy a až do ve­čer­ky si uží­va­li svých ve­dou­cích a lid­ských (tfuj­ta­jxl) ka­ma­rá­dů.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
6. den (pátek 19. 7.)
Peklo se ote­vře­lo a všich­ni čerti se vy­hr­nu­li do lid­ské­ho (tfuj­ta­jxl) světa. Ne­bu­dou se ale přece tr­má­cet pěšky, ani na koze ne­po­je­dou, jak bý­va­lo kdysi zvy­kem, sedli do pe­kel­né­ho vy­ná­le­zu zva­né­ho au­to­bus a ne­cha­li se od­vézt do Písku.
Tam je totiž tolik zá­ba­vy, že čert ani neví, kam dřív pliv­nout. Na­hr­nu­li se do Laser Areny, do­zvě­dě­li se všech­no co bylo třeba ohled­ně bez­peč­nos­ti a vrhli se do boje. Uvnitř to jako peklo tak troš­ku vy­pa­da­lo, šero a di­vo­ko, o to víc se tam čer­tům lí­bi­lo. Mimo la­se­ru si ale mohli za­hrát spous­tu dal­ších her, takže se nikdo ani chví­li ne­nu­dil. To ale zda­le­ka ne­by­lo všech­no. Ve Sla­dov­ně na nás če­ka­la sen­zač­ní in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­va Góóól.
Fot­bal je po čer­tech dobrá zá­ba­va a ve Sla­dov­ně nám vy­dr­že­la přes ho­di­nu a půl, což vy­po­ví­dá za vše.
V Písku jsme si uží­va­li až do pozd­ní­ho od­po­led­ne a pak hurá zpát­ky do pekla. Ne, že by se nám mezi smr­tel­ní­ky (tfuj­ta­jxl) ne­lí­bi­lo, ale přeci jen máme ještě spous­tu práce s hle­dá­ním pe­kel­né knihy hříchů. Takže si ještě tro­chu po­hrát, pro­jet se na­pří­klad na lo­dič­kách a potom už do po­ste­lí na­čer­pat pe­kel­né síly na další den.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
7. den (sobota 20. 7.)
Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, lid­ská ver­be­ži.
Do­po­led­ne se všich­ni čer­tí­ci s ver­vou pus­ti­li do dal­ší­ho kola Ďá­bel­ské­ho pě­ti­bo­je. Na­pří­klad oddíl Vla­di­mí­ra Báči, za­slou­ži­lé­ho a zku­še­né­ho čerta, luš­til vzkaz, který při­šel z pe­kel­né kan­ce­lá­ře. Za nej­růz­něj­ší úkoly a služ­by zís­ká­va­li ná­po­vě­dy a když roz­luš­ti­li všech­ny sym­bo­ly, mohli po­u­žít mříž­ku a zís­ka­li zprá­vu. Mys­lím, že o zá­ba­vu měli po­sta­rá­no.
Po po­led­ním klidu si čerti na­kou­pi­li za své mince v Pe­kel­ném bis­tru.
Od­po­led­ne se stala straš­ná věc! Pe­kel­né jed­not­ky vzaly čerty 1. ka­te­go­rie na pro­cház­ku a někde je za­po­mně­li! Co teď? Na­štěs­tí čerti nejsou hlou­pí. Do mapy za­kres­li­li svoji po­lo­hu a po­sla­li pro svůj tým, aby je našel. Ně­kte­rým se da­ři­lo lépe, ně­kte­rým hůř, nicmé­ně na­ko­nec se vrá­ti­li zpát­ky všich­ni.
Nej­rych­lej­ší ze všech ovšem byla pe­kel­ná jed­not­ka Černí hadi a vy­slou­ži­li si tak po­vý­še­ní na Ra­ra­chy. Pro­to­že ale vý­sled­ky byly oprav­du těsné, po­vý­ši­li také Oh­ni­vé stře­ly a Černá četa na Za­čou­ze­ni­ny. Peklo sa­mo­zřej­mě bla­ho­pře­je!
Za­pnu­la se Čer­to­vi­ze, ve které jsme ten­to­krát shléd­li po­hád­ku Krás­ka a zvíře. Lu­ci­fer byl nad­mí­ru spo­ko­je­na zlato se hr­nu­lo prou­dem. Večer potom vy­pu­kl tolik oče­ká­va­ný tur­naj v pře­ha­zo­va­né. Hodně se fan­di­lo a ode­hrá­la se půlka tur­na­je. Míč létal přes síť jako žhavý uhlík a o na­pí­na­vé oka­mži­ky ne­by­la nouze.
Po tak ná­roč­ném dni se ur­či­tě už všich­ni tě­ši­li do po­ste­lí a stej­ně tak i já, takže dobrou noc a zítra zase ble­ble­ble. Belze­blb v.r.
 
8. den (neděle 21. 7.)
Tak co je u vás no­vé­ho, li­dič­ky? (tfuj­ta­jxl) U nás se toho stalo zase oprav­du hodně.
Dneska nám do­po­led­ne Lu­ci­fer ozná­mil, že peklo na tom není fi­nanč­ně úplně dobře a že bychom měli vy­dě­lat ně­ja­ké pe­kel­né zlato. K tomu že nám po­mů­že ten nej­lep­ší pe­kel­ný vy­ná­lez - ka­pi­ta­lis­mus.
Čerti si tedy vy­mys­le­li své vlast­ní firmy a na­chys­ta­li si své pod­ni­ká­ní. Než ale mohli otevřít své pro­vo­zov­ny, mu­se­li si pro­jít ještě úřed­nic­kým peklem a svoje firmy za­re­gis­tro­vat na živ­nos­ten­ském úřadu.
Od­po­led­ne se pak pod­ni­ká­ní roz­je­lo na­pl­no. Vy­dě­lá­va­lo se, ale i uží­va­lo a bylo z čeho vy­bí­rat. Kdo měl zájem, mohl na­vští­vit ma­sáž­ní salón, věštír­nu, stra­ši­del­nou chat­ku, ka­deř­nic­tví a mnoho dal­ší­ho. K tomu si ne­chat ukli­dit v chat­ce a vozit se ta­xí­kem jako pán. Zkrát­ka skvě­lá hra a zá­ba­va pro všech­ny.
Večer jsme se vrá­ti­li k pe­kel­né­mu tur­na­ji v pře­ha­zo­va­né. Ještě před tím se ale za­pnu­la na oka­mžik Čer­to­vi­ze a Vláďa Báča se po­ku­sil po­ra­zit všech­ny čerty ve hře "Šly tři opice do po­rod­ni­ce". Na­ko­nec jich po­ra­zil 35, což si za­slou­ží velký po­tlesk. Náhle se nám ale za­táh­la ob­lo­ha nad hla­vou a z hřiš­tě nás vy­hnal prud­ký déšť. Za ho­di­nu sice bylo po dešti, ale pře­ha­zo­va­nou jsme už mu­se­li od­lo­žit na zítra. Ne­va­dí, aspoň si všich­ni čerti po­řád­ně od­po­či­nou.
Dobrou noc a zítra se tu zase zje­vím s no­vý­mi zprá­va­mi. Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, Belze­blb v.r.
 
9. den (pondělí 22. 7.)
Tak se nám pobyt v pekle pře­houp­nul přes po­lo­vi­nu, ale pro­gra­mu máme ještě spous­tu a práce o to víc.
Nejďá­bel­štěj­ším pod­ni­ka­te­lem ze vče­rej­ší hry se stala pe­kel­ná jed­not­ka Kach­ní ko­py­ta, zís­ka­li pro peklo nej­víc ho­to­vos­ti a pro­to­že ši­kov­nost se cení, všich­ni z této jed­not­ky zís­ka­li od Lu­ci­fe­ra titul Za­čou­ze­ni­na. Peklo bla­ho­pře­je!
Slun­ce na ob­lo­ze za­ča­lo po­řád­ně pálit a ač­ko­li jsme čerti a měli bychom být v ta­ko­vé výhni jako ve svém živlu, přeci jen jsme ještě troš­ku i lidi (tfuj­ta­jxl) a proto jsme se roz­hod­li pro živel jiný - totiž vodu.
Vy­ra­zi­li jsme po obědě na pří­rod­ní kou­pa­liš­tě, za­to­pe­ný bý­va­lý lom v Mač­ko­vě. Kou­pa­liš­tě jsme s vel­kým úspě­chem vy­zkou­še­li už v loňském roce a letos sla­vi­lo u čertů úspěch stej­ně velký. Navíc jsme vy­zkou­še­li, že se k lomu dá dojít pěšky po pří­jem­né trase lesem za ne­ce­lou ho­din­ku. Zkrát­ka teplý letní tá­bo­ro­vý den, jak má být.
Večer se ještě musel do­kon­čit pe­kel­ný tur­naj v pře­ha­zo­va­né, který byl kvůli bouř­ce včera pře­ru­šen a potom při­šel na řadu zlatý hřeb dneška, velká tá­bo­ro­vá show - Peklo má ta­lent.
V ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích se před­ved­la skvě­lá čísla, ně­kte­rá sku­teč­ně dechbe­rou­cí. Ne­chy­bě­li ani vzác­ní hosté pe­kel­né pop­mu­sic, kteří měli zlato nejen v hrdle, ale i po kapsách a roz­hod­ně ani s jed­ním ne­šet­ři­li. Pa­rád­ní večer, který byl pa­rád­ní teč­kou za dal­ším pa­rád­ním dnem v našem pekle.
Dobrou noc a zítra zase tfuj­ta­jxl ahoj.
 
10. den (úterý 23. 7.)
Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, člo­vě­či­no. Další den před námi a už se tře­se­me ne­do­čka­vos­tí, jaký bude.
Do­po­led­ne pě­ti­boj, ten­to­krát pro všech­ny už na­po­sle­dy. Každý oddíl spl­nil všech pět úkolů a Lu­ci­fer může být spo­ko­je­ný. Po­klad­ni­ce se ote­vře­la a pe­kel­né zlato změ­ni­lo ma­ji­te­le.
Léto ude­ři­lo v plné síle a tak jsme se celé od­po­led­ne in­ten­ziv­ně vě­no­va­li vod­ním hrám. Měli jsme jich šest a hlav­ní účel byl jasný - kromě toho vy­hrát kaž­dou z nich, pře­de­vším se po­ba­vit a hlav­ně se osvě­žit a zchla­dit. To vše se po­da­ři­lo a tudíž se na konci od­po­led­ne mohly vy­hlá­sit vý­sled­ky. Nej­ú­spěš­něj­ší byla pe­kel­ná jed­not­ka Kach­ní ko­py­ta (teď už jsou Ra­ra­ši), v těs­ném zá­vě­su Černí hadi (od teď Čer­chman­ti) a pro­to­že se Lu­ci­fer roz­ho­dl oce­nit tři místa, po­vý­ši­li také Ble­ko­to­vi par­ťá­ci (po­vý­ši­li na Za­čou­ze­ni­ny). Peklo všem ví­tězům bla­ho­pře­je.
Po ve­če­ři jsme si za­pnu­li letos na­po­sle­dy Čer­to­vi­zi a ne­cha­li se pře­kva­pit Ble­ko­to­vý­mi par­ťá­ky skvě­le na­stu­do­va­nou po­hád­kou Oš­k­li­vé ká­čát­ko. Po­tlesk na konci před­sta­ve­ní byl oprav­du za­slou­že­ný.
Po dneš­ní Čer­to­vi­zi jsme se všich­ni pře­su­nu­li na louku ne­da­le­ko pekla a tam si za­hrá­li ve­čer­ní hru zva­nou Svíč­ko­va­ná. Čer­tí­ky to moc ba­vi­lo a když se potom utka­li v sou­bo­ji i je­jich čerti 1. ka­te­go­rie, nad­še­ní ne­zna­lo mezí.
To hlav­ní ale mělo te­pr­ve při­jít. Na konci louky, kde jsme hráli, roste totiž za­po­vě­ze­ný stra­ši­del­ný les, kde se dá najít zlato. Zlato, které peklo mo­men­tál­ně nutně po­tře­bu­je. A tak každý čert vešel do lesa, bez ba­ter­ky a sám, po vy­zna­če­né stez­ce se do­stal až ke kotli se zlaťá­ky a jeden při­ne­sl zpět. Všich­ni byli oprav­du sta­teč­ní a jsem si jist, že si to užili. Musím ještě spe­ci­ál­ně po­dě­ko­vat "černé pětce" (Na­tál­ka Tril­čo­vá, Já­chym a Vojta Špe­ci­á­ni, Eva Ju­rin­co­vá a Sára Kup­co­vá) za pomoc téměř do­spě­lác­kou.
Pro ně­kte­ré čerty skon­čil den oprav­du pozdě, těsně před půl­no­cí, a tak se šlo rych­le do po­ste­lí, aby bylo zase dost sil na zítra. Dobrou noc, peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
11. den (středa 24. 7.)
Tep­lo­ty vy­stou­pa­ly oprav­du k pe­kel­ným hod­no­tám a tak byl pro­gram dneš­ní­ho dne jasný - dokud ještě není vedro k ne­sne­se­ní, všich­ni do lesa a uží­vat si pří­ro­dy a hlav­ně stínu s od­dí­lo­vým ve­dou­cím.
Došlo také na vy­hod­no­ce­ní pe­kel­né­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né, díky čemuž se z Černé čety rázem staly Ra­ra­ši a z Kach­ních kopyt Čer­chman­ti. Peklo bla­ho­pře­je!
Od­po­led­ne nás če­ka­la spe­ci­a­li­ta. Vý­bě­ro­vá do­vo­le­ná v pekle. Každý si mohl vy­brat ze tří mož­nos­tí - pro­jít se stej­ně jako včera za kou­pá­ním do Mač­ko­va, zajít si do Blat­né na zmrz­li­nu, nebo zů­stat v tá­bo­ře a v klidu od­po­čí­vat. Zájem byl o všech­ny tři va­ri­an­ty a tak se čerti spo­ko­je­ně kou­pa­li, na­ku­po­va­li a od­po­čí­va­li přes­ně podle toho, jak měli dnes chuť.
Po ve­če­ři bylo v plánu Disko Trysko, ale z po­cho­pi­tel­ných dů­vo­dů to na ně­ja­kou vel­kou pe­kel­nou party ne­vy­pa­da­lo. Na­ko­nec se tedy všich­ni v klidu po­sa­di­li a tábor se na chvil­ku pro­mě­nil v ne­fal­šo­va­né letní kino. Uká­za­lo se to jako dobrá volba a po filmu šli všich­ni spo­ko­je­ně do po­ste­lí. Snad se bude spát dobře, ač­ko­li i noční tep­lo­ty jsou cel­kem vy­so­ké.
Zítra nás čeká ce­lo­den­ní výlet do Stra­ko­nic, tak ať jsme na to fit. Dobrou noc, tfuj­ta­jxl ve­spo­lek. Belze­blb v.r.
 
12. den (čtvrtek 25. 7.)
Dnešek byl oprav­du žhavý jako peklo. Pů­vod­ně jsme měli vy­ra­zit na Otavu pro­jet se na raf­tech, ale stej­ně jako další řeky i Otavu po­stih­lo sucho a o sjízd­nos­ti ne­moh­la být ani řeč.
Než abychom tedy krá­če­li po dně Otavy, Lu­ci­fer změ­nil plány a vy­je­li jsme au­to­bu­sem do Stra­ko­nic na celý den do Aqua­par­ku.
Večer se za­pnu­la Čer­to­vi­ze se zvlášt­ním pro­gra­mem. Čerti 1. ka­te­go­rie si pro své svě­řen­ce při­pra­vi­li po­hád­ku Čert a Báča a fre­ne­tic­ký po­tlesk na závěr ne­bral konce. Zvláš­tě čer­to­va ba­bič­ka v roli Pa­ní Bá­čo­vé do­slo­va brala dech.
Co by to bylo za peklo, kdyby v něm ne­plá­po­lal oheň? A tak si čerti jeden za­pá­li­li, aby si na něm opek­li buř­tí­ky a mar­shmallow­ny. Po této vy­dat­né druhé ve­če­ři se šlo do hajan, vždyť to byl oprav­du ná­roč­ný den. Ně­kte­ré ovšem če­ka­lo ještě jedno malé dob­ro­druž­ství. Vzhle­dem k oprav­du teplé noci totiž no­co­va­li ti star­ší čerti pod ši­rá­kem.
 
13. den (pátek 26. 7.)
Hajdu­la, pajdu­la, po­sled­ní den! Dnes to bude oprav­du na­pí­na­vé, to vám můžu slí­bit, smr­tel­ní­ci (tfuj­ta­jxl).
Do­po­led­ne se ale pře­de­vším ba­li­lo, pro­to­že co můžeš stih­nout dnes, ne­od­klá­dej na zí­t­řek. Navíc se ur­či­tě už všich­ni po­řád­ně na vás těší a notně se jim stýská a ba­le­ní je vlast­ně ta­ko­vý první krok domů.
Nejdřív je ale nutné do­hrát ce­lo­tá­bo­ro­vou hru a ko­neč­ně zís­kat strán­ky knihy hříchů. Knihu hříchů ale může do­stat jen čert první ka­te­go­rie a této hod­nos­ti ještě nikdo z pe­kel­ných jed­no­tek ne­do­sá­hl. Na­štěs­tí ale mají čerti kouz­la, jak vyšší hod­nost zís­kat. Ta­ko­vé kouz­lo ale není jed­no­du­ché a čerti se ho musí nej­pr­ve dů­klad­ně na­u­čit. Po­stup­ně se jim to ale da­ři­lo na vý­bor­nou a na­ko­nec se čerty první ka­te­go­rie stali všich­ni. Teď jen zís­kat knihu hříchů a zjis­tit, kdo že je to vlast­ně ten nej­vět­ší hříš­ník ze všech.
Lu­ci­fer si všech­ny svo­lal po ve­če­ři a roz­pe­če­til obál­ky. Za svoji jed­not­ku nese zod­po­věd­nost je­jich ve­dou­cí čert a tak si nesl i zod­po­věd­nost za pří­pad­nou chybu, kte­rou jed­not­ka v této hře udě­la­la. Tres­tem bylo sjet po klouzač­ce do věč­né­ho za­tra­ce­ní. Tento smut­ný osud čekal hned tři čerty - Janu Čer­níč­ko­vou (za ni jsem to ze zdra­vot­ních dů­vo­dů pře­vzal já, Belze­blb), Petra Ko­nop­ku a Ka­čen­ku Ko­vá­čo­vou. Upřím­ně je li­tu­je­me.
Konečné pořadí dopadlo takto:
 • 1. místo: Černí hadi
 • 2. místo: Smradlaví ocásci
 • 3. místo: Blekotovi parťáci
 • 4. místo: Kachní kopyta
 • 5. místo: Černá četa
 • 6. místo: Ohnivé střely
Peklo blahopřeje!
A po vy­hlá­še­ní za­slou­že­né od­mě­ny. No a potom už jen Disco Tris­co na roz­lou­če­nou a spát. Zítra se jede domů! Dobrou noc a ahoj, ble­ble­ble, peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb (pro vás už přá­tel­sky Belze­bl­be­ček) v.r.