Ostrý 2013
 
VEDOUCÍ
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Jaroslav Šindler
zástupce vedoucího
Vítek Herzina
programový vedoucí
Cieslová Alena
noční služba
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Monika Beranová
oddílový vedoucí
Jana Kadlecová
oddílový vedoucí
Jana Kohoutová
oddílový vedoucí
Pavla Seibt
oddílový vedoucí
Kateřina Škopová
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Dominik Onuščák
oddílový vedoucí
Růžena Bednářová
oddílový vedoucí
FOTOGALERIE
 
UKÁZKY Z PROGRAMU
Se­zná­me­ní s Riky Ro­to­rem
Ahoj ro­di­čo­vé a ka­ma­rá­di doma. Ko­neč­ně jsme na tá­bo­ře. Cesta pro­běh­la bez se­be­men­ších po­tí­ží a po dvou ho­di­nách jsme do­ra­zi­li do Bla­ten­ky. V tá­bo­ře už na nás če­ka­li ve­dou­cí, cha­tič­ky, ryb­ník a slu­níč­ko.
Po vy­ba­lo­vá­ní a ve­če­ři jsme za­slech­li, jak někdo hraje super odvaz na elek­tric­kou ky­ta­ru. Rych­le jsme zjiš­ťo­va­li, co je to za mu­zi­kan­ta a šli se po­dí­vat z jí­del­ny ven.
Tóny ze své ky­ta­ry tam lou­dil Riky Rotor, náš nový ka­ma­rád. Má skvě­lou zla­tou ky­ta­ru a je po­řád­nej rocko­vej zpě­vák. Slí­bil nám, že z nás udělá taky oprav­dic­ký rocke­ry. Prý k tomu po­tře­bu­je­me spl­nit jen ně­ko­lik snad­ných úkolů. Tě­ší­me se, co všech­no pro nás při­chys­tá.
Je to tady hodně hustý! Je to tady hodně drsný! Je to tady RO(c)KOVÝ.
 
První úkoly a výlet do Stra­ko­nic
Máme za sebou první dva dny plné slu­níč­ka, kou­pá­ní, her v lese a vý­le­to­vá­ní.
Pl­ní­me i úkoly, kte­rý­mi Riky Rotor pro­vě­řu­je, zda se mů­že­me stát pra­vý­mi rocke­ry. Sbí­ra­li jsme špun­ty z lahví, které Riky s kum­pá­ny první noc po­ztrá­cel po vel­kém mejda­nu. Včera jsme zas mu­se­li od­had­nout, kolik vody v kot­lí­ku je ½ litru, abychom po­zna­li správ­nou míru.
Ně­kte­ří na­vští­vi­li Stra­ko­nic­ký hrad, po­dí­va­li se na po­ní­ky, kozy a os­lí­ka a vy­slech­li krát­kou před­náš­ku o his­to­rii stra­ko­nic­ké­ho pan­ství. Pak jsme se ale už s ra­dos­tí vrhli do mod­rých vln míst­ní­ho Aqua­par­ku. Jó a víte, že tady to není aqua­park, ale pla­vec­ký areál?
Ostat­ní, co se ne­vy­da­li na výlet do Stra­ko­nic, zů­sta­li v tá­bo­ře a sto­po­va­li Ri­ky­ho. Ten všem při­pra­vil stezku v lese a umís­til na ni ně­ko­lik rocker­ských úkolů. Po obědě jsme si vy­chut­ná­va­li slu­neč­ný den, cá­ka­li se vodou, klouza­li po skluzav­ce, jez­di­li na pra­mi­ci a bo­jo­va­li vodní bitvy.
Dnes máme další ro(c)kový měsíc: únor a večer bude va­len­týn­ská dis­ko­té­ka. Tak s Rikym "za­tr­sá­me".
 
Hrady, zámky, lodě a vý­le­ty do okolí
Teplo, jako v Chor­vat­sku, modré nebe, ani mrá­ček, zkrát­ka skvě­lé po­ča­sí láká k ne­u­stá­lé­mu cá­ká­ní a hrám sLucku Býlou. Prů­běž­ně pl­ní­me i úkoly pro správ­ný ro(c)kery.
Riky Rotor nám na únor při­pra­vil skvě­lou Love Party a po­zval i svoje ka­ma­rád­ky, zpě­vač­ky Si­lo­nu Čá­ko­vou a Lucku Býlou. Prů­běž­ně pl­ní­me i úkoly pro správ­ný ro(c)kery.
Včera jsme byli na vý­le­tě na zámku Orlík, kde jsme vi­dě­li upra­ve­né za­hra­dy a hrdé pávy. Lodí jsme po pře­hra­dě do­je­li k dru­hé­mu hradu - Zví­ko­vu. Celý hrad jsme pro­zkou­ma­li, pro­lez­li, našli taj­nou chod­bu, vi­dě­li krás­né fres­ky a do­zvě­dě­li se spous­tu za­jí­ma­vých his­to­ric­kých in­for­ma­cí.
Pro ty, co zů­sta­li v tá­bo­ře, při­pra­vil Riky na­uč­nou stezku do okolí Mra­čo­va a La­žá­nek. Hle­da­li jsme jeho ztra­ce­né stru­ny z ky­ta­ry. Při­tom jsme se po­dí­va­li na kůzlát­ka, sle­pi­ce, ko­čič­ky a další zví­ře­nu v malé farmě, kou­sek za tá­bo­rem.
 
Halloween a výlet do Blat­né
"...lis­to­pa­do­vý písně od léta už slý­chám..." S písní na rtu vstá­val Riky Rotor. Hned nás za­svě­til do úkolu právě pro tento měsíc.
Správ­ný ro(c)ker musí umět vy­ro­bit z dýně (my ji na­hra­di­li me­lou­nem) stra­ši­del­nou he­lo­vín­skou sví­til­nu. Ba­ti­ko­va­li a ma­lo­va­li jsme si i trič­ka. Však víte, v lis­to­pa­du se ochla­zu­je.
Včera se uká­za­lo, že je Riky Rotor hlava dě­ra­vá. Úplně za­po­mněl kdy a kde má své kon­cer­ty. Na­štěs­tí jsme tu byli my. Vy­pra­vi­li jsme se do Blat­né a hle­da­li pla­ká­ty. Opsa­li jsme Ri­ky­mu všech­ny ter­mí­ny, aby něco ne­pro­pásl.
Večer jsme pak pl­ni­li úkoly na srpen. Tedy spíše jsme vy­u­ží­va­li krás­né­ho po­ča­sí, sluni­li se a kou­pa­li v Blat­né na novém kou­pál­ku.
 
Slun­ce svítí
Další dva ro(c)kové dny plné slu­níč­ka, tepla, kou­pá­ní, vý­le­tů a zá­ba­vy za námi.
Riky je nám dob­rým prů­vod­cem a po­zval k nám i Boba Mar­lej­ho. Zná­mé­ho hu­deb­ní­ka a ka­ma­rá­da. Pl­ní­me další úkoly, podle mě­sí­ců. Ab­sol­vo­va­li jsme duben se vším všudy: apríl hned ráno a večer opé­ká­ní buř­tí­ků a pá­le­ní ča­ro­děj­nic.
Jak jistě každý ví, nej­lep­ší měsíc pro vý­le­ty je leden. Místo na koně do mra­zi­vé­ho a sně­hem po­kry­té­ho Písku, za­mí­řil au­to­bus na sjez­dov­ku do Stra­ko­nic. A bylo to mno­hem zá­bav­něj­ší a lepší. Celý den jsme se klouza­li a nic nám ne­va­di­lo sně­že­ní. Ti co ne­by­li ve Stra­ko­ni­cích, byli sáňkovat na malém svahu v Blat­né.
 
Rokáč
Ro(c)kový rok letí jako spla­še­ná mo­tor­ka. Nedá se za­sta­vit a my víme, že už za chvil­ku skon­čí. Riky Rotor z nás po­ma­lu, ale jistě má ra­dost, pro­to­že pl­ní­me jeho úkoly s pře­hle­dem. Sbí­rá­me jeho zku­še­nos­ti a než po­je­de­me domů, budou z nás ti nej­lep­ší rocke­ři.
Po­sled­ní dva dny jsme trá­vi­li hlav­ně u vody. Nicmé­ně za­běh­li jsme si do lesa ulo­vit je­le­na, po­sta­vit roker­skej pří­by­tek, či pro relax po­slou­chat po­hád­ky Ri­ky­ho ro(c)kové ba­bič­ky.
Večer byl maš­kar­ní. Kov­bo­jo­vé, rusal­ky, in­di­án­ky a in­di­á­ni z Vě­tro­va, vě­dá­to­ři, ší­len­ci, zom­bí­ci, ta­neč­ni­ce, kra­vič­ky, mi­mo­zemš­ťa­né, rá­kos­ní­ci a vod­ní­ci, pros­tě vše, co si do­ve­de­te před­sta­vit, krou­ži­lo par­ke­tem v rytmech po­sled­ních rocko­vých šlágrů.
Když jsme se včera v noci vra­ce­li z rockfes­tu ve Stra­ko­ni­cích, ne­tu­ši­li jsme, že po­zná­me i Ri­ky­ho dědu, který býval před mnoha lety vý­čep­ním v Roká­či (budiž mu země lehká).
Za­pad­li jsme tam totiž, když jsme na cestě lesem uvi­dě­li malé světýl­ko a měli jsme ve­li­kou žízeň. Ri­ky­ho mrt­vej děda ob­slu­hu­je stále a na­lej­val nám „Kref" (jak on říká Blo­o­dy Rocky).
 
Vá­noč­ní kon­cert Ri­ky­ho a přá­tel
A je to, jsou z nás ro(c)keři. Na vá­noč­ních tr­zích jsme si ově­ři­li, že jsme zvlád­li všech­ny správ­ný rocker­ský do­ved­nos­ti a na­ko­nec se vy­fo­ti­li s pra­vou Ri­ky­ho ky­ta­rou.
Večer nás pak čekal ob­rov­skej ro(c)kovej sil­vestrov­skej mejdan. Při­jel i Riky se svojí ka­pe­lou a udě­la­li kon­cert. Bylo to super, na závěr, po Ri­ky­ho au­to­gra­mi­á­dě byl ohňos­t­roj.