tábör Ostrý 2014
 
 
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 16. 7.)
První pozdrav
Do­je­li jsme v ne­dě­li kolem půl čtvr­té a v po­řád­ku. Ma­lič­ko krá­pa­lo, ale než se roz­pr­še­lo po­řád­ně, byli jsme všich­ni v cha­tič­kách a vy­ba­lo­va­li. Po dešti jsme troš­ku řá­di­li mezi cha­tič­ka­mi, mu­se­li jsme přece zjis­tit, kde kdo jak a s kým bydlí, co má s sebou a tak...
V šest byla véča (guláš s těs­to­vi­na­mi), ale to už se na nás smálo slu­níč­ko. A pak to při­šlo - všich­ni jsme se se­šli v jí­del­ně, HVHV (Hlav­ní Ve­dou­cí Honza Ve­se­lý) se ob­je­vil v bílém pláš­ti a se­zná­mil nás s tím, jak to v tá­bo­ře chodí. Když tu ná­hle vešla další osoba v bílém pláš­ti, roz­cu­cha­ná a s legrač­ní­mi brý­le­mi.
Po­té, co se tato osoba pro­spa­la u po­ví­dá­ní HVHV, jsme se do­zvě­dě­li, že to je Al­bert Fran­ken­stein - vědec, vy­ná­lez­ce a ba­da­tel. Pře­svěd­či­li jsme ho, že bě­hem na­še­ho vě­dec­ké­ho tá­bo­ra vy­tvo­ří­me umě­lé­ho člo­vě­ka. Tak nám držte palce!
 
2. den (pondělí 17. 7.)
První vě­dec­ký den
Za­čí­ná­me pra­co­vat na vý­vo­ji umě­lé­ho člo­vě­ka. Každý oddíl do­stal obál­ku s přes­ně po­psa­ným úko­lem, který musí během dne spl­nit. Po ve­če­ři do­sta­li naši věci akre­di­tač­ní kar­tič­ky se svou fo­to­gra­fií a stup­ni­cí vě­dec­kých ti­tu­lů, které budou během své vě­dec­ké práce zís­ká­vat.
Za­há­ji­li jsme ce­lo­tá­bo­ro­vý tur­naj v pře­ha­zo­va­né o zlatý míč. Po­ča­sí bylo pří­z­ni­vé a vše pro­bí­ha­lo v po­ho­do­vé at­mo­sfé­ře.
 
3. den (úterý 18. 7.)
Druhý vě­dec­ký den
Od rána nám sví­ti­lo slu­níč­ko a Al­bert s HVHV roz­da­li našim vě­dec­kým od­dí­lům další úkoly k bá­dá­ní a zkou­še­ní. Pl­ni­li je v lese, kde bylo moc pří­jem­ně.
Od­po­led­ne došlo i na spr­cho­vá­ní, které se stří­da­lo s po­kra­čo­vá­ním pře­ha­zo­va­né. Někdo si zašel ještě do lesa vy­zkou­šet si zrak – ne­zrak.
Po ve­če­ři nás če­ka­ly ak­ti­vi­ty, kdy se tan­cechti­ví do­čka­li dis­ko­té­ky a ostat­ní si mohli vy­brat mezi střel­bou a pin­če­sem.
 
4. den (středa 19. 7.)
Výlet do Stra­ko­nic
Po­ča­sí jinak ne­da­lo, než že mu­sí­me usku­teč­nit první z vý­le­tů, na které se děti moc těší - a to výlet na kou­pa­liš­tě do Stra­ko­nic.
Klouzač­ky, to­bo­gán, cá­ká­ní a řá­dě­ní ve vodě je pros­tě nej­lep­ší letní zá­ba­va a děti si ji po­řád­ně užily, stej­ně jako cuk­ro­vou vatu nebo vý­bor­nou zmrz­lin­ku. Ně­kte­ré se zú­čast­ni­ly pla­vec­kých zá­vo­dů na 50 m jiné zase řá­di­ly na tram­po­lí­nách.
 
5. den (čtvrtek 20. 7.)
H2O ak­ti­vi­ty
Ráno jsme za­ča­li vy­hla­šo­vá­ním ví­tězů pla­vec­ké sou­tě­že ve Stra­ko­ni­cích a jako každý den se také pl­ni­ly úkoly za ztrá­ty a ná­le­zy.
Al­bert po­pr­vé roz­dá­val od­mě­ny za zís­ka­né ti­tu­ly a při­dě­lil od­dí­lům další vě­dec­ký úkol. Na­pří­klad za­hrát si Bee Ball.
Od­po­led­ne je če­ka­li H2O ak­ti­vi­ty u kte­rých se děti po­řád­ně na­smá­ly. Po­ča­sí si s námi za­hrá­va­lo, pro­to­že do­po­led­ní vedra vy­stří­da­ly mraky, ma­lič­ko sprch­lo, ale pro­to­že bylo teplo, ne­vzda­li jsme to a na pomoc si vzali ruč­ní­ky. Po ve­če­ři ně­ko­ho čekal les a další od­dí­ly tur­naj v pře­ha­zo­va­né.
 
6. den (pátek 21. 7.)
Roz­bor vody
Od rána bylo slu­neč­no a teplo. Děti do­po­led­ne zkou­ma­ly s Dr. Al­ber­tem a po obědě vy­ra­zi­ly au­to­bu­sem do Blat­né udě­lat che­mic­ký roz­bor vody v míst­ním kou­pa­liš­ti a pro­zkou­mat cen­t­rum města. Za správ­ný roz­bor vědci zís­ka­li le­do­vou od­mě­nu.
 
7. den (sobota 22. 7.)
Vě­dec­ká kon­fe­ren­ce v ja­der­né elek­trár­ně
Hned ráno jsme se vy­pra­vi­li do Bla­ten­ky, kam při­jel au­to­bus a od­ve­zl nás do Písku. V ta­mněj­ší Sla­dov­ně je úžas­ná ex­po­zi­ce o stro­mech, je­jich růstu a ži­vo­tě. Moc se nám to lí­bi­lo a zís­ka­li jsme mnoho za­jí­ma­vých po­znat­ků.
Ještě jsme stih­li pro­jít his­to­ric­ké cen­t­rum města a shléd­nout im­po­zant­ní pís­ko­vé sochy na ná­bře­ží řeky Otavy a hurá do Te­me­lí­na. V míst­ním in­fo­cen­t­ru na nás již če­ka­li ko­le­gy­ně, které nám peč­li­vě vy­svět­li­li prin­cip vý­ro­by ja­der­né ener­gie, pus­ti­li in­struk­táž­ní 3D film a ne­cha­li nás vše pro­zkou­mat.
Po­ča­sí bylo nád­her­né, chví­li to vy­pa­da­lo, že jsou naši vědci una­ve­ní, ale po ve­če­ři už zase řá­di­li v tá­bo­ře. I tak si na ne­dě­li po­su­ne­me bu­dí­ček.
 
8. den (neděle 23. 7.)
Kou­pá­ní
Roz­hod­li jsme se vy­u­žít prav­dě­po­dob­ně po­sled­ní parný den k opě­tov­né ná­vštěvě kou­pa­lišť a tak se někdo vydal do Stra­ko­nic a někdo do Blat­né. Celý den byl ve zna­me­ní re­la­xa­ce a od­po­čin­ku, abychom na­bra­li nové síly na další vý­zkum s ob­lí­be­ným Ber­tí­kem, jak na­še­mu dok­to­ro­vi dů­věr­ně ří­ká­me.
 
9. den (pondělí 24. 7.)
Ta­neč­ní se­tká­ní vědců
Do­po­led­ne bylo vět­ši­nou pod mra­kem a teplo, kolem po­led­ne se uká­za­lo slu­níč­ko. Strá­vi­li jsme ho od­dí­lo­vý­mi čin­nost­mi a dal­ším kolem pře­ha­zo­va­né.
Déšť se spus­til na­štěs­tí až po 17. ho­di­ně, takže jsme ještě stih­li uží­vat lesa. Po ve­če­ři se usku­teč­ni­lo velmi úspěš­né ta­neč­ní se­tká­ní vědců, na kte­rém naše ka­pa­ci­ty před­sta­vi­ly vý­sled­ky svých po­ku­sů.
 
10. den (úterý 25. 7.)
Od ak­ti­vit po tá­bo­rák
Pro­bu­di­li jsme se do deš­ti­vé­ho dne (ale­spoň ne­by­la roz­cvič­ka a ná­stup ;-)). Na­štěs­tí pršet pře­sta­lo a mohlo se po­kra­čo­vat ve vý­zku­mu umě­lé­ho člo­vě­ka.
Od­po­led­ne pro­bí­ha­ly další ak­ti­vi­ty - od­dí­ly pro­chá­zí jed­not­li­vá sta­no­viš­tě, kde je vždy jedna ak­ti­vi­ta a na sig­nál se pře­sou­va­jí na další (např. střel­ba ze vzdu­chov­ky či luku, lo­dič­ky, vý­tvar­ni­če­ní a další pře­zá­bav­né čin­nos­ti).
Večer jsme měli tá­bo­rák, který nám za­pá­lil Al­bert, za­zpí­va­li jsme si a opek­li buřty – mňam!
 
11. den (středa 26. 7.)
Po­sled­ní vě­dec­ký den
Ten­to­krát roz­cvič­ka byla. Dnes to do­kon­ce vzal do ruky Vláďa s Vít­kem – to jsme ne­vě­ři­li vlast­ním očím (ani po­hy­bům, ale byla to legra­ce) a tak to ra­dě­ji zase pře­vzal Mi­chal s HVHV.
Pak už nás Al­bert zase honil do práce, ať všech­no to zkou­má­ní stih­ne­me, když už je­de­me brzy domů, abychom do­kon­či­li toho umě­lé­ho člo­b­r­du – jsme na něj moc zvě­da­ví. A světe div se – stih­li jsme to! Tak jsme na osla­vu udě­la­li zá­vě­reč­né foto na­še­ho ba­da­tel­ské­ho týmu a také jed­not­li­vých od­dí­lů.
Pro­to­že je nutné do­dr­žet ur­či­té tech­no­lo­gic­ké po­stu­py, ko­neč­ná fáze stvo­ře­ní umě­lé­ho člo­vě­ka pro­běh­ne v pátek večer. Po ve­če­ři jsme si za­tan­či­li na naší ob­lí­be­né dis­ko­té­ce.
 
12. den (čtvrtek 27. 7.)
Vě­dec­ký workshop a noční lov na ne­po­ve­de­né po­ku­sy
Vý­zkum skon­čil a ko­neč­ně jsme měli čas vě­no­vat se také od­dí­lo­vým čin­nos­tem. Také se do­hrá­va­la pře­haz­ka. Od­po­led­ne měli ně­kte­ří cestu za pře­kva­pe­ním a to do Blat­né na pohár a jiní sbí­ra­li houby. Po ve­če­ři byl vě­dec­ký workshop (ak­ti­vi­ty v lese) a také... Stez­ka od­va­hy!
 
13. den (pátek 28. 7.)
Oži­vo­vá­ní
Jest­li jste si mys­le­li, že už se v pátek nic moc dít ne­bu­de, tak to byl vé­é­éli­ký omyl. Velká udá­lost byla, že druhý oddíl – kdo chtěl, přespal pod ši­rá­kem (tedy skoro, ale ve spor­ťár­ně byla stej­ná zima jako venku) a dali to i ti nejmlad­ší!!!
Do­po­led­ne jsme sice ba­li­li, i když vět­ši­na z nás ne­ra­da, ale od­po­led­ne jsme se zase vrhli do práce. Če­ka­ly nás naše lesní la­bo­ra­to­ře s úko­lem - vy­ro­bit části umě­lé­ho člo­vě­ka. Ty pak byly do­ne­se­ny Al­ber­to­vi. Po ve­če­ři jsme se chys­ta­li na vy­hlá­še­ní ví­tězů tur­na­je v pře­ha­zo­va­né a ví­tě­ze bo­do­vá­ní úkli­du.
A pak to při­šlo – oži­vo­vá­ní. Pokus se bo­hu­žel vůbec ne­vy­ve­dl a tak jsme za no­vé­ho Fren­ký­ho dr­že­li mi­nu­tu ticha a spous­tu minut dis­ko­té­ky. Al­ber­to­vi s HVHV se to po těch dnech dřiny na po­ku­sech ne­chtě­lo jen tak vzdát, tak to šli zku­sit znovu a ejhle – PO­DA­ŘI­LO SE!
Do­kon­ce si s námi pak za­tan­čil na dis­ko­té­ce, ale brzy ode­šel, pro­to­že byl una­ve­ný. Úžas­ný večer za­kon­čil Mi­chal svou svě­tel­nou show – nád­he­ra.