Ostrý 2018
 
VEDOUCÍ
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Alena Cieslová
zástupce HV, noční služba
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Vítek Herzina
oddílový vedoucí
Vladimír Báča
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Pavla Bašusová
oddílový vedoucí
Kateřina Kováčová
oddílový vedoucí
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 15. 7.)
Dnes na­stal ko­neč­ně ten slav­ný den a z Mos­tec­ké­ho pří­sta­vu od­ra­zi­la vel­ká pi­rát­ská vý­pra­va pří­mo na jih.
Ze su­cho­zem­ských krys se bě­hem chvil­ky sta­li ne­o­hro­že­ní moř­ští vl­ci a kaž­dý z nich s pi­rát­ským šát­kem vy­hlí­žel dob­ro­druž­ství a spě­chal vstříc na­pí­na­vým zá­žit­kům. Ces­ta pro­běh­la hlad­ce bez bouří a vl­no­bi­tí, a za­tím­co se na­ši pi­rá­ti za­byd­lo­va­li ve svých ka­ju­tách na po­bře­ží ne­vy­zpy­ta­tel­ných vod ryb­ní­ka Vel­ký Ostrý, po je­ho hla­di­ně me­zi ně při­plul ně­kdo dal­ší.
Ne­byl to ni­kdo men­ší, než slav­ná pi­rát­ská le­gen­da ka­pi­tán Oh­ni­vý Jack. Je­ho loď ztros­ko­ta­la a on me­zi ná­mi na­šel po­moc. Ni­ko­li ovšem ne­zišt­nou.
Oh­ni­vý Jack bě­hem bou­ře ztra­til svůj po­klad a to je pří­le­ži­tost pro je­ho pi­rát­ské kon­ku­ren­ty. Už je­jich jména jsou zlo­věst­ná – Re­za­vá dýka James, Kr­va­vá Katy, Kost­na­tá Mor­ga­na, Smradla­vý Tu­leň, Žra­lok Annie, Moř­ský Lev Jean.
Hned zí­tra si na­be­rou na své ko­rá­by no­vé po­sád­ky a hon­ba za zla­tem mů­že za­čít.
 
2. den (pondělí 16. 7.)
Tak a je to ta­dy. Pi­rá­ti se se­šli na vel­kém tur­na­ji, kde pro­ka­zo­va­li své do­ved­nos­ti. Správ­ný pirát totiž není jen silný a rych­lý, jak každý mohl před­vést při hodu dě­lo­vou koulí nebo při chůzi po prkně nad hla­do­vý­mi žra­lo­ky, ale každý pirát by se měl pochlu­bit také chyt­ros­tí – na­pří­klad při luš­tě­ní taj­né­ho písma – a v ne­po­sled­ní řadě také od­va­hou. Ne každý do­ká­zal str­čit ruku do útrob moř­ské ob­lu­dy a z je­jich vnitř­nos­tí vy­lo­vit vzác­né vejce. Zkrát­ka všich­ni byli dů­klad­ně pře­zkou­še­ni a potom podle svých vý­sled­ků zís­ka­li pa­lub­ní hod­nos­ti.
Potom při­šli na­ši slav­ní pi­rát­ští ka­pi­tá­ni a po­dle pa­lub­ních hod­nos­tí vy­lo­so­va­li své no­vé po­sád­ky.
A může se začít hle­dat po­klad. Pi­rá­ta nic ne­pře­kva­pí a ne­pří­zeň po­ča­sí už vůbec ne. Když se z nebe spus­tí letní deštík, je to nej­lep­ší chví­le pře­su­nout se do pod­pa­lu­bí a pus­tit se do vý­ro­by pi­rát­ské vlaj­ky pro svůj koráb.
Večer pi­rá­ti opus­ti­li své po­sád­ky a vě­no­va­li se zase chví­li svým ka­ma­rá­dům z od­dí­lu. A pak už jen do kajut a těšit se na další den.
 
3. den (úterý 17. 7.)
Dneš­ní den byl opět ná­roč­ný a na­bi­tý pro­gra­mem. Pi­rát­ské po­sád­ky hned po do­po­led­ním ná­stu­pu vy­plu­ly po hla­di­nách moří po okolí a našly si podle svého uvá­že­ní svá tajná kotviš­tě.
A co by to bylo za pi­rá­ta, kyby neměl po­řád­ný koráb. Vy­u­ži­li tedy všeho, co se na­bí­ze­lo a po­sta­vi­li si svá úžas­ná pla­vi­dla. Do bu­douc­na se jim roz­hod­ně budou hodit.
Od­po­led­ne se vy­ra­zi­lo na po­řád­nou vý­pra­vu až do da­le­ké „Je­te­lo­vé la­gu­ny, ve které Oh­ni­vý Jack po­ztrá­cel části své lodi Shni­lý Trám. Pi­rát­ské po­sád­ky zdár­ně všech­ny části našly a Jack si tak může znovu svou loď po­sta­vit.
Da­le­kou cestu si ovšem pi­rá­ti krá­ti­li nej­růz­něj­ší­mi hrami – a tak dr­že­li stěž­ně na čas, sbí­ra­li ná­bo­je do pa­lub­ních děl, za­chraňovali nejmen­ší­ho člena, učili se ko­mu­ni­ko­vat beze slov, spo­lu­pra­co­va­li i bo­jo­va­li. Za to vše si po­sád­ka Smradla­vé­ho Tučňáka Del­fí­ni vy­slou­ži­la bod a zís­ka­la kar­tič­ku do her­ní­ho plánu.
Osla­vit si to mohla večer na pravé a ne­fal­šo­va­né Pirát Party, kte­rou pro všech­ny pi­rá­ty uspo­řá­dal Oh­ni­vý Jack jako po­dě­ko­vá­ní za bá­ječ­ný den. Pak ale rych­le do kajut a vy­plout už jen do říše snů.
 
4. den (středa 18. 7.)
Přes­ně v půl de­vá­té ráno při­stá­ly u na­še­ho kotviš­tě dva nóbl ko­rá­by a na je­jich pa­lu­bách pi­rá­ti od­plu­li do ne­zná­mých kon­čin, které míst­ní do­mo­rod­ci na­zý­va­jí město Písek.
Hned po pří­jez­du se strh­la velká bitva, ve které se ovšem místo děl, šavlí a bam­bi­tek vy­u­ží­va­lo nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií. Pi­rá­ti se totiž učí rych­le a tak vy­mě­ni­li tra­dič­ní zbra­ně za mno­hem účin­něj­ší laser. Zá­po­le­ní jim za­bra­lo takřka celé do­po­led­ne a vy­čer­pá­va­jí­cí boj za­kon­či­li vý­bor­ným obě­dem.
Tím ale zá­ba­va ne­skon­či­la. Je­li­kož mají pi­rá­ti při svých dob­ro­druž­stvích oprav­du blíz­ko k mý­tic­kým ob­ludám všeho druhu, od­po­led­ne je če­ka­la cesta do říše my­to­lo­gie, kde po­moh­li zví­tě­zit nad zá­keř­ný­mi ba­zi­liš­ky v pí­sec­ké Sla­dov­ně.
Potom ještě město vzít úto­kem, dů­klad­ně ho vy­ple­nit a zpát­ky do do­mov­ské­ho pří­sta­vu.
Večer si pi­rá­ti roz­dě­la­li oheň a v jeho svitu ka­pi­tán Oh­ni­vý Jack vy­lo­so­val první osa­zen­stvo stráž­ních doků (stanů). Šest sta­teč­ných po­moc­ní­ků v nich dnes bude stře­žit klid­ný spá­nek ostat­ních.
Hodně štěs­tí! A zítra zase ahoj!
 
5. den (čtvrtek 19. 7.)
Do­po­led­ne jsme se zase na chví­li vrá­ti­li k od­dí­lům, pro­to­že pro­gram ne­vy­plňuje jen ce­lo­tá­bo­ro­vá hra. Vždyť i v od­dí­lech si všich­ni do­ká­ží uží­vat skvě­lé chví­le stej­ně jako v po­sád­kách.
Čin­nos­tí je ne­pře­ber­né množ­ství a tak se hrála pře­ha­zo­va­ná, šlo se do lesa, pá­t­ra­lo se s mapou nebo zá­vo­di­lo na louce.
Vedro, žár, slun­ce praží. Jen slabý vánek si po­hrá­vá s pi­rát­skou vlaj­kou na sto­žá­ru. Pro všech­ny jasný sig­nál buď za­lézt do pod­pa­lu­bí, nebo se dů­klad­ně osvě­žit.
Je­li­kož jsou zá­so­by vody oprav­du do­sta­teč­né, proč si ne­u­žít ně­ja­ké vodní zá­po­le­ní. Šest ka­pi­tá­nů – šest her. A jedna zá­bav­něj­ší než druhá. Všech­ny navíc osvě­žu­jí­cí. Co k tomu dodat?
Bá­ječ­ně strá­ve­né od­po­led­ne je za námi a čeká nás vy­hlá­še­ní vý­sled­ků, roz­dá­vá­ní vy­hra­ných částí her­ní­ho plánu jed­not­li­vým pro­cház­kám a v ne­po­sled­ní řadě lo­so­vá­ní noč­ních hlí­dek v pří­sta­viš­ti. Spous­ta úkolů, které na­ko­nec za­vr­ši­la ne­mi­lo­srd­ná střel­ba do ob­chod­ních lodí – kdo by si tuhle hru se čtve­reč­ko­vým pa­pí­rem ne­pa­ma­to­val ze školy?
Po ve­če­ři opět na chvil­ku k od­dí­lům a potom jako ob­vykle vy­čis­tit zuby, za­leh­nout a spát. Dnes to měl prý být od­po­čin­ko­vý den... Uvi­dí­me zítra.
 
6. den (pátek 20. 7.)
Dnes do­sta­li pi­rá­ti další mož­nost zís­kat část svého her­ní­ho plánu, který po­tře­bu­jí k na­le­ze­ní po­kla­du. Po do­po­led­ní od­dí­lo­vé zá­ba­vě, kdy děti hrály pře­ha­zo­va­nou nebo šly do lesa, se všech­ny po­sád­ky sešly na louce nad pří­sta­vem. Tam se naši pi­rá­ti do­zvě­dě­li, že je o pomoc žádá slav­ný ka­pi­tán Kok­ta­vý Joe. Ur­či­tě se mu musí po­mo­ci, pirát pi­rá­ta ne­ne­chá na ho­lič­kách. Vzkaz, který Kok­ta­vý Joe za­ne­chal, roz­hod­ně není snad­né roz­luš­tit. Komu se to po­da­ři­lo (na­ko­nec všem) hned zjis­til, že Kok­ta­vý Joe shání zá­so­by. Takže rych­le zís­kat všech­no po­třeb­né a hurá za ví­těz­stvím.
Tím ale den roz­hod­ně zda­le­ka ne­kon­čí. Večer byly opět od­dí­lo­vé čin­nos­ti a v noci? Každý pirát mohl pro­ká­zat svou od­va­hu a užít si tma­vé­ho lesa bez ba­ter­ky v noční hře. Za zla­tou minci je Pi­rát­ský duch od­ve­dl do po­ste­le a pak už jen slad­ké sny.
 
7. den (sobota 21. 7.)
Být pi­rá­tem je po­řád­ná dřina a moře ne­šet­ří ni­ko­ho. Do­po­led­ne byl ale čas si tro­chu vy­dech­nout a vě­no­vat se hrám v od­dí­le. Po po­led­ním klidu byl ovšem klidu konec a na­skyt­la se další mož­nost zís­kat část her­ní­ho plánu.
Pi­rá­ti se s chutí pře­su­nu­li z vln oce­á­nů pod hla­di­nu a za­hrá­li si na po­řád­ně útoč­né pi­rát­ské po­nor­ky. Hra to byla bá­ječ­ná a jistě by stří­le­li tor­péda až do ve­če­ra, ovšem přihna­la se bouře a bylo tak za­po­tře­bí pře­su­nout se rych­le do sucha a bez­pe­čí.
Bouře při­nes­la sebou vy­tr­va­lý déšť a tak se místo tur­na­je v pře­ha­zo­va­né na­ko­nec jí­del­na pro­mě­ni­la v im­pro­vi­zo­va­né kino a pro­mí­tal se te­ma­tic­ky od­po­ví­da­jí­cí film.
Dou­fej­me, že i ten dneš­ní den se pi­rá­tům líbil a zítra zase ahoj.
 
8. den (neděle 22. 7.)
Za dneš­ní den si roz­hod­ně za­slou­ží po­chva­lu Péťa Ko­nop­ka a Dáňa Cies­la. Cho­pi­li se ne pří­liš mo­der­ní­ho ná­řa­dí a spo­leč­ný­mi si­la­mi upra­vi­li po ně­ko­li­ka­ho­di­no­vém noč­ním dešti notně po­chrou­ma­né hřiš­tě na pře­ha­zo­va­nou.
Všich­ni pi­rá­ti dě­ku­jí. Ostat­ní se vě­no­va­li od­dí­lo­vým čin­nos­tem, jako třeba střel­bě ze vzdu­chov­ky, vý­ro­bě ra­ke­ty a také hy­gi­e­ně a úkli­du, pro­to­že ač je pirát po­va­ha dob­ro­druž­ná, roz­hod­ně není žádné čuňátko.
Od­po­led­ne se v pří­sta­vu ote­vře­lo pravé a ne­fal­šo­va­né pi­rát­ské ka­si­no a hrálo se v něm o hodně – o další část her­ní­ho plánu, která se dala po­ří­dit za rov­ných deset tisíc bodů na­sbí­ra­ných celou po­sád­kou.
Večer nás če­ka­la první část tolik oče­ká­va­né­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né. Ten byl, ostat­ně jako vždy, pro­vá­ze­ný emo­ce­mi, nervy na­pja­tý­mi k prask­nu­tí, ale také fair play a ka­ma­rád­stvím. Zkrát­ka spor­tov­ní udá­lost jak má být.
Ve­čer­ka a sbí­rat síly na další pi­rát­ský den, ná­moř­ní­ci!
Ahoj!
 
9. den (pondělí 23. 7.)
Co by to bylo za pi­rá­ta, kdyby ne­o­ku­sil oprav­do­vé­ho ži­vo­ta na lodi? Hned po sní­da­ni jsme se v rych­los­ti pře­su­nu­li ob­chod­ní lodí do pří­sta­vu na ma­pách za­psa­ném jako Su­ši­ce a odtud už hezky na takřka do­ko­na­lých pi­rát­ských ko­rá­bech po řece Otavě až do cíle v Ho­raž­ďo­vi­cích. Ces­tou jsme za­ži­li mnohá dob­ro­druž­ství, pře­ko­na­li mnohá ne­bez­pe­čen­ství, déšť, ne­chy­bě­ly ani chvil­ky pro za­smá­ní, pros­tě pa­rád­ní zá­ži­tek, pro ně­kte­ré pi­rá­ty do­kon­ce zcela nový.
Večer se nám ko­neč­ně po­da­ři­lo po­to­pit všech­ny ob­chod­ní lodě na ta­bu­li a jako od­mě­nu za skvě­lý den se pi­rá­ti po­sa­di­li k ohni a opek­li si buř­tí­ka. Co dodat?
Leda: Ahoj zítra.
 
10. den (úterý 24. 7.)
Až do oběda si pi­rá­ti uží­va­li do­po­led­ních her s od­dí­ly. Ně­kte­ré do­kon­ce zá­pa­si­ly, mezi sebou, hrály živé pexe­so a další oddíl vy­zkou­šel střel­bu ze vzdu­chov­ky.
Do­po­led­ne pě­ti­boj, ten­to­krát pro všech­ny už na­po­sle­dy. Každý oddíl spl­nil všech pět úkolů a Lu­ci­fer může být spo­ko­je­ný. Po­klad­ni­ce se ote­vře­la a pe­kel­né zlato změ­ni­lo ma­ji­te­le.
Ovšem po obědě a tra­dič­ním po­led­ním klidu vy­ra­zi­li všich­ni do ne­da­le­ké­ho lesa a po­ku­si­li se na­vá­zat spo­je­ní mezi svou lodí a ma­já­kem. Vůbec to ne­by­lo snad­né a na­ko­nec jen jedna po­sád­ka zís­ka­la další část her­ní­ho plánu. Ce­lo­tá­bo­ro­vá hra se nám po­ma­lu chýlí ke konci a každé ví­těz­ství je dů­le­ži­té.
Večer uspo­řá­dal Jack pro své pi­rát­ské ka­ma­rá­dy ob­lí­be­nou "Křup párty", kte­rou všich­ni kvi­to­va­li s nad­še­ním. Už ne s ta­ko­vým nad­še­ním se potom ode­bra­li na kutě. Slad­ké sny.
 
11. den (středa 25. 7.)
Když se ztra­tí z lodi pi­rát­ská vlaj­ka, je to do­slo­va a do pís­me­ne ka­ta­stro­fa. Na­štěs­tí je ka­pi­tán liška všemi mast­mi ma­za­ná a zlo­dě­je tajně pro­ná­sle­du­je až do místa, kde ne­přá­te­lé vlaj­ku ukry­li. To za­kres­lil do mapy a jeho po­sád­ka se vzá­pě­tí vy­da­la vlaj­ku najít.
Skoro všich­ni úkol spl­ni­li a tak se mohli vydat na oběd, a hned po jídle další ná­roč­ný úkol. Vzhů­ru do zá­to­ky Blat­ná, plav­ky s sebou. Na plo­vár­ně se pi­rá­ti sa­mo­zřej­mě cí­ti­li jako doma. Cesta byla sice ná­roč­ná – šli jsme pěšky tam i zpět, ale všich­ni do­ra­zi­li do tá­bo­ra včas a zna­ve­ně tedy vůbec ne­vy­pa­da­li.
Večer se všich­ni do­čka­li a ode­hrál se další kou­sek pi­rát­ské­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né. Pa­rá­da.
A aby toho ne­by­lo málo, jeden oddíl šel přespat pod širák mimo tábor. Tak honem na kutě, byl to oprav­du těžký den.
 
12. den (čtvrtek 26. 7.)
První oddíl úspěš­ně zvlá­dl noc pod ši­rá­kem a v plném počtu a ve zdra­ví se ráno vrá­til do tá­bo­ra. Fi­ná­le se nám blíží oprav­du vel­kým tem­pem, ovšem nesmí se ani za­po­mí­nat na spo­le­čen­ský život. Dnes ráno jsme se na­pří­klad do­zvě­dě­li, že 26.čer­ven­ce se od­jak­ži­va slaví pi­rát­ské Vá­no­ce. Na pa­mát­ku slav­né­ho pi­rá­ta Jo­žíš­ka z Botlóma si pi­rá­ti mezi sebou dá­va­jí dárky. Všich­ni se pus­ti­li do vá­noč­ních pří­prav a do oběda bylo ho­to­vo.
Ne­da­le­ko pří­sta­vu byla ob­je­ve­na nová pi­rát­ská zá­to­ka a tak se šlo hned po obědě kou­pat. Vý­pra­va do­padla na jed­nič­ku a ur­či­tě jsme skvě­lé pří­rod­ní kou­pa­liš­tě ne­na­vští­vi­li na­po­sle­dy.
Po ná­vra­tu pi­rá­ti sku­teč­ně osla­vi­li tra­dič­ní pi­rát­ské Vá­no­ce, došlo do­kon­ce na pi­rát­ský vá­noč­ní strom, rybí po­lév­ku, řízek, salát a sa­mo­zřej­mě živý Botlóm.
Po ve­če­ři ještě v rych­los­ti do­hrát pi­rát­ský tur­naj v pře­ha­zo­va­né a potom pří­pra­va na ve­čer­ku a spát. Zítra se všech­no roz­hod­ne a je po­tře­ba být svěží a plný sil.
 
13. den (pátek 27. 7.)
Den "D". Jsme pi­rá­ti, tak vlast­ně den "P". V noci bude za­tmě­ní mě­sí­ce, tudíž další důvod, proč je dneš­ní den vý­ji­meč­ný.
Do­po­led­ne pří­pra­va na velké fi­ná­le, a když zbylo tro­chu času, tak už se za­čí­ná v jed­not­li­vých ka­ju­tách balit na od­plu­tí. A po obědě to ko­neč­ně vy­puklo. Sou­tě­ži­lo se na­pl­no a čtr­nác­ti­den­ní práce všech pi­rá­tů se vy­pla­ti­la. Po­klad našli na­ko­nec všich­ni a všich­ni tudíž zís­ka­li zla­tou od­mě­nu. Za tu si mohli na­kou­pit spous­tu dob­rot na pi­rát­ském tr­žiš­ti a nikdo tam ne­při­šel zkrát­ka.
Po­sled­ní den je ale vždyc­ky ten nejdel­ší, tak ani ten­to­krát ještě ne­kon­čí. Pi­rát­ská party se vy­da­ři­la, a i když na jejím konci ukáplo pár slz, nikdo na­ko­nec nešel spát ne­šťast­ný.
A to je konec. Po­sled­ní noc. Od­plou­vá­me lou­pit a pře­pa­dá­vat zase někam jinam.
Aho­o­oj!