Ostrý 2015
 
VEDOUCÍ
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Cieslová Alena
zástupce vedoucího, noční služba
Vítek Herzina
programový vedoucí
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Vladimír Báča
oddílový vedoucí
Tereza Beranová
oddílový vedoucí
Jana Kadlecová
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Michala Bodláková
oddílový vedoucí
Michal Krupa
oddílový vedoucí
Pavla Seibt
oddílový vedoucí
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (čtvrtek 16. 7.)
Po­sí­lá­me první pozdrav z tá­bo­ra!
Do­je­li jsme v po­řád­ku před půl čtvr­tou. Bylo vedro, tak jsme rych­le vy­lo­ži­li kufry, tašky, ba­to­hy a jiné po­kla­dy a scho­va­li se do cha­tek. Ty jsme si uží­va­li do ve­če­ře. Při­tom jsme vy­ba­lo­va­li, po­ví­da­li si, na­vště­vo­va­li ka­ma­rá­dy v sou­sed­ních cha­tič­kách a tak.
No a teď? ... už to všech­no vy­puk­ne!!! :-)
 
2. den (pátek 17. 7.)
Dnes nás opět pro­bu­di­lo slu­níč­ko.
Do­po­led­ne jsme strá­vi­li v lese, oběd jsme si dali dřív a hned potom vy­ra­zi­li au­to­bu­sem do Blat­né na zdej­ší kou­pa­liš­tě. Po ve­če­ři nás če­ka­jí od­dí­lo­vé či­nos­ti a také první část tur­na­je v pře­ha­zo­va­né.
Fo­to­gra­fií máme spous­tu a jak jen to bude možné, umís­tí­me je na strán­ky.
 
3. den (sobota 18. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 1.
Hned první večer jsme za­chy­ti­li mi­mo­zem­skou zprá­vu s žá­dos­tí o pomoc. Proto jsme po vče­rej­ších pří­pra­vách dnes za­ča­li se zá­chran­nou misí. Každý oddíl plní svůj dneš­ní úkol pro zá­chra­nu UFO. Držme jim palce, ať se po­da­ří.
Máme na to opět slu­neč­né po­ča­sí a i když se včera večer z dálky ob­je­vo­va­ly bles­ky (nebo to bylo UFO?) - k nám nic ne­do­šlo.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl "Ufin­ky" (Jana Ka­dle­co­vá) vy­ra­zil k ob­serva­to­ři, na je­jímž vr­cho­lu po­mohl mi­mo­zemš­ťa­nům s na­vi­ga­cí k naší pla­ne­tě. Celou cestu se všech je­de­náct hol­či­ček ori­en­to­va­lo pouze podle mapy a zvládlo to na­pros­to bá­ječ­ně.
 
4. den (neděle 19. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 2.
Dneš­ní den bude opět na­bi­tý dob­ro­druž­stvím a zá­ba­vou. Pře­de­vším se budou plnit další zá­chran­né mise, na je­jichž konci, jak dou­fá­me, bude při­stá­ní na­šich vesmír­ných přá­tel.
Ráno če­ka­lo Adám­ka Gá­bo­ra milé pře­kva­pe­ní - na jeho osmé na­ro­ze­ni­ny se sa­mo­zřej­mě ne­za­po­mně­lo a celý na­stou­pe­ný tábor mu po­přál hodně štěs­tí. Večer také bude první tá­bo­ro­vá dis­ko­té­ka, na které se jistě ještě bude sla­vit.
Během ná­stu­pu mezi nás při­šel zá­stup­ce NASA pro tuto ob­last, robot E.M.I.L. a vy­hod­no­til vče­rej­ší práci od­dí­lů jako per­fekt­ní. Zá­ro­veň hned roz­dal nové úkoly.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Kos­mo­nau­ti z od­dí­lu "HVŽ - hle­da­či vesmír­né­ho ži­vo­ta" (Pavla Seibt) ob­le­tě­li ve svých ko­rá­bech celou ga­la­xii a sbí­ra­li vzor­ky na nej­růz­něj­ších pla­ne­tách. Aby to ale ne­mě­li jed­no­du­ché, práci jim notně kom­pli­ko­va­ly ne­bez­peč­né aste­ro­i­dy.
 
5. den (pondělí 20. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 3.
Včera večer jsme měli první tá­bo­ro­vou dis­ko­té­ku, na kte­rou na chvil­ku za­ví­tal i E.M.I.L a sna­žil se po­cho­pit, co je to hudba, tanec a zá­ba­va. Adam Gábor ještě troš­ku sla­vil svoje na­ro­ze­ni­ny a tak nás všech­ny po­zval na va­nil­ko­vou zmrz­li­nu, dě­ku­je­me.
Dneš­ní ráno jsme stej­ně jako každý den za­há­ji­li roz­cvič­kou, to abychom se udr­že­li v kon­di­ci a mohli spl­nit všech­ny naše úkoly. Těch je pro dneš­ní den opět po­žeh­na­ně, takže hurá do toho.
Po sní­da­ni si děti můžou vy­brat z pes­t­ré na­bíd­ky ak­ti­vit. Kromě střel­by ze vzdu­chov­ky, pro­jížď­ky na lo­dič­ce nebo třeba dět­ské­ho base­ballu si můžou vy­brat klid­něj­ší čtení po­há­dek nebo kres­le­ní kří­dou na as­falt. Od­po­led­ne se vrh­ne­me po hlavě do dal­ších zá­chran­ných ope­ra­cí.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl "UFO El­li­o­ti 12002" (Míša Bod­lá­ko­vá) na ohni ohře­je vodu v kot­lí­ku a po­ku­sí se vy­tvo­řit pra­vou ne­fal­šo­va­nou kos­mic­kou stra­vu - ama­rou­ny. Dobrou chuť!
 
6. den (úterý 21. 7.)
Hned po sní­da­ni pro nás při­je­ly až k tá­bo­ru dva au­to­bu­sy a od­vez­ly nás k aqua­par­ku do Stra­ko­nic, abychom tam co nej­pří­jem­ně­ji zvlád­li ta před­po­ví­da­ná vedra. Na­ko­nec nás ale po­ča­sí mile pře­kva­pi­lo a místo straš­ných tro­pic­kých úmor­ných tep­lot jsme si užili skvě­lý letní den u ba­zé­nu.
Pro kaž­dé­ho se našlo něco. Ti nejmen­ší se troš­ku učili pla­vat, ti star­ší jez­di­li na vodní klouzač­ce a kdo měl od­va­hu a chuť, mohl si vy­zkou­šet i to­bo­gán. a pro plav­ce - spor­tov­ce uspo­řá­dal HVHV ve vel­kém ba­zé­nu tra­dič­ní stra­ko­nic­ký pla­vec­ký závod 50 metrů na čas vol­ným sty­lem. Gra­tu­lu­je­me ví­tězům Báře Ža­bo­vé mezi děv­ča­ty s časem 51:80 a Pe­t­ro­vi Ko­nop­ko­vi mezi chlap­ci s časem 0:42.
Únava je pro nás ne­zná­mý pojem a tak se po ná­vra­tu ještě ně­ko­lik od­dí­lů vrhlo do in­ter­ga­lak­tic­ké­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né, který pro­bí­há sys­té­mem "každý s kaž­dým" v rámci ce­lé­ho po­by­tu.
Je­di­ným mráč­kem na dneš­ním vy­da­ře­ném dni tak bylo jen to, že s námi na kou­pa­liš­tě nejel E.M.I.L., pro­to­že jeho kon­struk­té­ři ho jaksi za­po­mně­li udě­lat vo­do­těs­ným.
Na závěr ještě ne­smí­me za­po­me­nout zmí­nit od­váž­ný vý­sa­dek na naší zvlášt­ní vesmír­né sta­ni­ci S04. Dneš­ní noc strá­ví dob­ro­druž­ně ve stanu další dvě vy­lo­so­va­né kos­mo­naut­ky Si­mon­ka Lan­ghe­in­ri­cho­vá a De­nis­ka Fische­ro­vá.
Vče­rej­ší první vý­sa­dek Amél­ka Sy­ro­vá a Te­rez­ka Brej­cho­vá to zvlá­dl na jed­nič­ku.
 
7. den (středa 22. 7.)
Na ranní ná­stup opět za­ví­tal E.M.I.L. pro­to­že se mu v jeho da­ta­bá­zi ob­je­vi­ly další dvoje na­ro­ze­ni­ny. Na­ši­mi osla­ven­ci byli Daník Ba­lí­ček a Isa­bel­ka Vy­sko­či­lo­vá. Oba do­sta­li dárek a pís­nič­ku od ce­lé­ho tá­bo­ra.
Hned do­po­led­ne všich­ni vy­ra­zi­li do lesa, za­hrát si spe­ci­ál­ní mi­ni­golf a po ná­vra­tu na ně už čekal ote­vře­ný Cen­t­rál­ní sklad zásob pro zá­chran­né ope­ra­ce (my mu ří­ká­me zkrá­ce­ně Cen­t­rál). Tam je možné hvěz­dič­ky, které zís­ka­li za dobré cho­vá­ní nebo za úspě­chy v jed­not­li­vých hrách, vy­mě­nit za Stella­ry - zvlášt­ní měnu NASA a za ně si potom v Cen­t­rá­lu na­kou­pit, co je libo.
Oběd byl troš­ku dřív, abychom stih­li kou­pá­ní v Blat­né. Slu­níč­ko už za­ča­lo oprav­du notně při­pa­lo­vat a tep­lo­ta se špl­ha­la do zá­vrat­ných výšin, takže po­řád­ně na­ma­zat a hurá do vody.
Večer si děti opět vy­bí­ra­ly ak­ti­vi­tiy a tak se další část z nich pro­je­la na lo­dič­ce, znovu se stří­le­lo, ale také se na­pří­klad tan­či­lo s Mi­cha­lem, nebo hrál "pin­čes".
Další den je tedy za námi a může nás to sice mrzet, ale díky vedru se asi ra­dě­ji bu­de­me těšit na zí­t­řek.
 
8. den (čtvrtek 23. 7.)
Citát dne: "Ten výlet do Písku byl supro­vej!" (Va­len­tý­na Stu­den­to­vá)
... a stej­ně tak si to mys­lí­me i my ostat­ní. Výlet se oprav­du po­da­řil se vším všudy: Skvě­lé po­ča­sí pro ná­vště­vu města, zmrz­li­na, ob­chůd­ky, usmě­va­ví lidé, zkrát­ka den bez vady.
Po­lo­vi­na z nás se vy­da­la do Sla­dov­ny na in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy, po­dí­va­la se do mra­ve­niš­tě a na chvil­ku si i na oprav­do­vé mra­ven­ce za­hrá­la, druhá po­lo­vi­na s já­so­tem vtrh­la do laser arény, vy­slech­la si in­struk­ce, ob­lék­la vesty, na­bi­la zbra­ně a pus­ti­la se do ne­mi­lo­srd­ných sou­bo­jů. Když si to šich­ni pa­t­řič­ně užili, vy­mě­ni­li si místo a tak nikdo ne­při­šel ani o Sla­dov­nu ani o laser.
Domů jsme jeli troš­ku una­ve­ní, ale únava z nás spadla jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku hned po ve­če­ři, pro­to­že se ve spor­ťár­ně roz­je­la další tá­bo­ro­vá dis­ko­té­ka, ten­to­krát pod ve­de­ním mladé dvoj­ce DJ Mi­cha­la a Mi­cha­la.
Noční vý­sa­dek na sta­ni­ci S04 si vy­zkou­še­ly dívky Káťa Ve­se­lá a Saša Ungro­vá.
 
9. den (pátek 24. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 4.
Po krát­ké pauze se opět vra­cí­me k tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu: E.M.I.L. na ná­stu­pu roz­dě­lil další úkoly do zá­chran­né ope­ra­ce, pro­to­že pří­let mi­mo­zemš­ťa­nů se kva­pem blíží a máme toho ještě moc na práci. Da­to­vá ma­t­ri­ce se musí rych­le na­pl­nit, abychom našli to správ­né heslo a naše vesmír­né ka­ma­rá­dy dobře na­ved­li na při­stá­ní.
Večer byly ob­lí­be­né ak­ti­vi­ty, kdy si každý může z pes­t­ré na­bíd­ky vy­brat to, co by ho ba­vi­lo nej­víc. Takže se zase ťukal ping-pong (v mi­ni­tur­na­ji zví­tě­zil Lukáš Sme­tán­ka), od­po­čí­va­lo se ve "spa­cích láz­ních" při četbě po­há­dek, hrál se be­e­ball a nej­vět­ší zájem byl o va­ře­ní. Na něj se sešlo rov­ných tři­cet zá­jem­ců a tak se va­ři­lo celé tří­cho­do­vé menu. Česne­ko­vá po­lév­ka s Ha­li­nou, bram­bo­rá­ky s Vlá­ďou a jako de­zert mi­nu­to­vé mi­k­ro­bá­bo­vič­ky s Hon­zou Kremrol­kou.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Mi­xé­ři s.r.o. (Te­re­za Be­ra­no­vá) na­lez­li v lese podle mapy místo ur­že­né pro stav­bu vesmír­né­ho ko­rá­bu, ve kte­rém naši přá­te­lé mi­mo­zemš­ťa­né od­le­tí zpět do vesmí­ru, svoji loď totiž asi budou muset ne­chat na oběž­né dráze. Každý oddíl po­kra­ču­je ve stav­bě, abychom na­ko­nec měli co nej­vět­ší a nej­lep­ší vesmír­nou loď.
V noci byla troš­ku bouř­ka, ale všich­ni mohli klid­ně spát pod bdě­lým okem na­še­ho noč­ní­ho do­zo­ru Alen­ky a to včet­ně vý­sad­ku Re­be­ky Zvo­na­řo­vé a Julie Horné.
 
10. den (sobota 25. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 5.
Ma­t­ri­ce s da­to­vý­mi pa­ke­ty se nám hezky plní a celá ope­ra­ce pěkně na­bí­rá na tempu. Čas se ale krátí a tak je třeba pus­tit se do dal­ších úkolů. V so­bo­tu se tedy roz­hod­ně ne­za­há­le­lo a to nás večer ještě če­ka­la po­řád­ná zá­ba­va.
Chví­li po ve­če­ři upro­střed tá­bo­ra za­plál oheň. Ne­by­la to však ne­ho­da nebo snad před­čas­né při­stá­ní vesmír­né lodi... to se jen na­chys­ta­ly buřty a při­pra­vil tá­bo­rák pro kaž­dé­ho kdo měl zájem a chuť. Chví­li se ho­do­va­lo, při­šel i E.M.I.L. aby zkon­t­ro­lo­val bez­peč­nost kolem ohniš­tě a HVHV za­hrál na ky­ta­ru. Když se tro­chu setmě­lo, spor­ťár­na se do­čas­ně pro­mě­ni­la v letní kino a vět­ši­na tá­bor­ní­ků se pře­su­nu­la tam.
Potom tro­chu poz­děj­ší ve­čer­ka, ale všich­ni šli spát bez obav, pro­to­že v ne­dě­li ráno se po­sou­vá bu­dí­ček až na de­vá­tou a bez roz­cvič­ky!
Noční vý­sa­dek ten­to­krát padl losem na Jin­d­ru Kon­dro­vou a Kláru Šve­co­vou. Obě kos­mo­naut­ky však svoje noční spaní ve vesmír­né sta­ni­ci S04 vzda­ly už za ho­di­nu, pro ne­vy­ho­vu­jí­cí ži­vot­ní pod­mín­ky - kon­krét­ně níz­kou tep­lo­tu a ne­sne­si­tel­né ne­po­hod­lí.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Odd-07-11/1 (Jana Čer­níč­ko­vá) se učil ori­en­to­vat se na své vesmír­né cestě mezi hvězda­mi. Do­stal vel­kou mapu sou­hvězdí, hrací karty a in­struk­ce a za­hrál si pár hvězd­ných her.
 
11. den (neděle 26. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 6.
Zá­chran­ná ope­ra­ce nám po­kra­ču­je takřka kos­mic­kou rych­los­tí, však také není čas na za­hál­ku! E.M.I.L. za­čí­ná chá­pat ně­kte­ré zá­klad­ní lid­ské emoce a vůbec se s "ma­lý­mi lid­ský­mi by­tost­mi" ve­li­ce spřá­te­lil. Pro­voz­ní ka­pa­li­ny v něm bubla­jí dobrou ná­la­dou a ne­vrz­ne v něm ani ko­leč­ko. Ráno roz­dal úkoly a od­dí­ly se hned vrhly do práce.
Ne­smí­me taky za­po­mí­nat na in­ter­ga­lak­tic­ký tur­naj, ve kte­rém se také už velmi brzy do­zví­me ví­tě­ze.
K ve­če­ru jsme se všich­ni vy­fo­ti­li na pa­mát­ku a hned vzá­pě­tí vy­puk­la Extra Ga­la­xy Párty, to zna­me­ná tanec, tanec, tanec, tanec... Hlav­ní pro­gra­mem potom byla volba MISS a MR IN­TER­KOS­MOS.
Těmi se na­ko­nec stala Anič­ka Ptáč­ko­vá a Já­chym Špe­ci­án. Na dru­hých mís­tech se umís­ti­li Kris­týn­ka Ja­ku­bův a Marek Bys­trý, na tře­tích potom Saša Un­ge­ro­vá a Samík Macek. Gra­tu­lu­je­me.
Noční vý­sa­dek (Lucie Čer­má­ko­vá a Va­len­tý­na Stu­den­to­vá) byl úspěš­ně za­há­jen, ale pro ne­pří­zeň po­ča­sí ho­di­nu po půl­no­ci od­vo­lán.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl VPS (Vláďa Báča) se vydal do tmy, aby na­le­zl vzác­ný ener­git, který naši mi­mo­zemští přá­te­lé nutně po­tře­bu­jí. Musí jej na­tě­žit v ur­če­né ob­las­ti do­sta­teč­né množ­ství a při­vézt jej do tá­bo­ra.
 
12. den (pondělí 27. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 7.
Po­sled­ní kolo úkolů bylo roz­dá­no a hned po ná­stu­pu se do nich celý tábor s chutí pus­til. Za celý pobyt si tak každý oddíl vy­zkou­šel všech­ny hry, které pro ně E.M.I.L. při­pra­vil. Kon­takt s mi­mo­zemš­ťa­ny bude už zítra! Tak hlav­ně nic ne­po­ka­zit.
Troš­ku se nám roz­pr­še­lo, takže jsme mohli ko­neč­ně vy­ba­lit ho­lín­ky a pláš­těn­ky. Po­ča­sí se ale na­ko­nec umoudři­lo a z li­jav­ce nám zbyla jen krás­ná duha a pěkná kaluž na hřiš­ti. Tu hned ob­sa­di­li Honza Ve­se­lý a Mi­chal Krupa, kteří v ní za­tan­či­li ukáz­ku z mu­zi­ká­lu Zpí­vá­ní v dešti s ne­fal­šo­va­ným ste­pem a dešt­ní­ky.
S ohle­dem na hroz­bu, že bude pršet také v noci, byl zru­šen dosud pra­vi­del­ný noční vý­sa­dek.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Mi­mo­ni 14 (poz­dě­ji 8) (Mi­chal Krupa) zís­kal plány na stav­bu funkč­ní­ho mo­de­lu vesmír­né ra­ke­ty. S po­mo­cí PET lahví, pa­pí­ru, korku, pro­váz­ku a le­pí­cí pásky si po­sta­vi­li svoje vlast­ní kos­mic­ká pla­vi­dla. Po na­pl­ně­ní správ­ným pa­li­vem vy­lé­ta­ly ze svých star­to­va­cích ramp oprav­du vy­so­ko.
 
13. den (úterý 28. 7.)
DEN D
A je to tady! Všech­ny da­to­vé pa­ke­ty byly do­pl­ně­ny do ma­t­ri­ce a teď jen zbývá zís­kat kódo­va­cí ta­bul­ky, abychom mohli mi­mo­zemš­ťa­ny dobře na­vi­go­vat a správ­ně na ně za­vo­lat. E.M.I.L. vy­ří­dil vzkaz z NASA, že v noci do­padlo v naší ob­las­ti sedm kaps­lí a za­ry­lo se do země. Vy­ra­zi­li jsme tedy na vy­zna­če­né místo a dali se do pá­t­rá­ní.
Když byly všech­ny kaps­le ob­je­ve­ny, a vo­la­cí znak roz­luš­těn, vy­sla­li jsme svě­tel­né sig­ná­ly na ryb­ník a jen s na­pě­tím če­ka­li, zda všech­na naše snaha ne­by­la marná.
NE­BY­LA. Naši mi­mo­zemští ka­ma­rá­di sku­teč­ně při­stá­li mezi námi. Jsou ob­rav­du po­div­ní, ale přá­tel­ští a velmi milí. Bo­hu­žel s ene­moh­li zdr­žet moc dlou­ho. Za­tan­či­li si s námi chvil­ku na ve­čer­ní po­sled­ní dis­ko­té­ce, potom nám za­má­va­li a vy­da­li se smě­rem k lesu, kde jsem pro ně po­sta­vi­li novou vesmír­nou loď. Tě­ši­li se zřej­mě už domů, stej­ně jako my.