tábör Ostrý 2015
 
 
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (čtvrtek 16. 7.)
Po­sí­lá­me první pozdrav z tá­bo­ra!
Do­je­li jsme v po­řád­ku před půl čtvr­tou. Bylo vedro, tak jsme rych­le vy­lo­ži­li kufry, tašky, ba­to­hy a jiné po­kla­dy a scho­va­li se do cha­tek. Ty jsme si uží­va­li do ve­če­ře. Při­tom jsme vy­ba­lo­va­li, po­ví­da­li si, na­vště­vo­va­li ka­ma­rá­dy v sou­sed­ních cha­tič­kách a tak.
No a teď? ... už to všech­no vy­puk­ne!!! :-)
 
2. den (pátek 17. 7.)
Dnes nás opět pro­bu­di­lo slu­níč­ko.
Do­po­led­ne jsme strá­vi­li v lese, oběd jsme si dali dřív a hned potom vy­ra­zi­li au­to­bu­sem do Blat­né na zdej­ší kou­pa­liš­tě. Po ve­če­ři nás če­ka­jí od­dí­lo­vé či­nos­ti a také první část tur­na­je v pře­ha­zo­va­né.
Fo­to­gra­fií máme spous­tu a jak jen to bude možné, umís­tí­me je na strán­ky.
 
3. den (sobota 18. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 1.
Hned první večer jsme za­chy­ti­li mi­mo­zem­skou zprá­vu s žá­dos­tí o pomoc. Proto jsme po vče­rej­ších pří­pra­vách dnes za­ča­li se zá­chran­nou misí. Každý oddíl plní svůj dneš­ní úkol pro zá­chra­nu UFO. Držme jim palce, ať se po­da­ří.
Máme na to opět slu­neč­né po­ča­sí a i když se včera večer z dálky ob­je­vo­va­ly bles­ky (nebo to bylo UFO?) - k nám nic ne­do­šlo.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl "Ufin­ky" (Jana Ka­dle­co­vá) vy­ra­zil k ob­serva­to­ři, na je­jímž vr­cho­lu po­mohl mi­mo­zemš­ťa­nům s na­vi­ga­cí k naší pla­ne­tě. Celou cestu se všech je­de­náct hol­či­ček ori­en­to­va­lo pouze podle mapy a zvládlo to na­pros­to bá­ječ­ně.
 
4. den (neděle 19. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 2.
Dneš­ní den bude opět na­bi­tý dob­ro­druž­stvím a zá­ba­vou. Pře­de­vším se budou plnit další zá­chran­né mise, na je­jichž konci, jak dou­fá­me, bude při­stá­ní na­šich vesmír­ných přá­tel.
Ráno če­ka­lo Adám­ka Gá­bo­ra milé pře­kva­pe­ní - na jeho osmé na­ro­ze­ni­ny se sa­mo­zřej­mě ne­za­po­mně­lo a celý na­stou­pe­ný tábor mu po­přál hodně štěs­tí. Večer také bude první tá­bo­ro­vá dis­ko­té­ka, na které se jistě ještě bude sla­vit.
Během ná­stu­pu mezi nás při­šel zá­stup­ce NASA pro tuto ob­last, robot E.M.I.L. a vy­hod­no­til vče­rej­ší práci od­dí­lů jako per­fekt­ní. Zá­ro­veň hned roz­dal nové úkoly.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Kos­mo­nau­ti z od­dí­lu "HVŽ - hle­da­či vesmír­né­ho ži­vo­ta" (Pavla Seibt) ob­le­tě­li ve svých ko­rá­bech celou ga­la­xii a sbí­ra­li vzor­ky na nej­růz­něj­ších pla­ne­tách. Aby to ale ne­mě­li jed­no­du­ché, práci jim notně kom­pli­ko­va­ly ne­bez­peč­né aste­ro­i­dy.
 
5. den (pondělí 20. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 3.
Včera večer jsme měli první tá­bo­ro­vou dis­ko­té­ku, na kte­rou na chvil­ku za­ví­tal i E.M.I.L a sna­žil se po­cho­pit, co je to hudba, tanec a zá­ba­va. Adam Gábor ještě troš­ku sla­vil svoje na­ro­ze­ni­ny a tak nás všech­ny po­zval na va­nil­ko­vou zmrz­li­nu, dě­ku­je­me.
Dneš­ní ráno jsme stej­ně jako každý den za­há­ji­li roz­cvič­kou, to abychom se udr­že­li v kon­di­ci a mohli spl­nit všech­ny naše úkoly. Těch je pro dneš­ní den opět po­žeh­na­ně, takže hurá do toho.
Po sní­da­ni si děti můžou vy­brat z pes­t­ré na­bíd­ky ak­ti­vit. Kromě střel­by ze vzdu­chov­ky, pro­jížď­ky na lo­dič­ce nebo třeba dět­ské­ho base­ballu si můžou vy­brat klid­něj­ší čtení po­há­dek nebo kres­le­ní kří­dou na as­falt. Od­po­led­ne se vrh­ne­me po hlavě do dal­ších zá­chran­ných ope­ra­cí.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl "UFO El­li­o­ti 12002" (Míša Bod­lá­ko­vá) na ohni ohře­je vodu v kot­lí­ku a po­ku­sí se vy­tvo­řit pra­vou ne­fal­šo­va­nou kos­mic­kou stra­vu - ama­rou­ny. Dobrou chuť!
 
6. den (úterý 21. 7.)
Hned po sní­da­ni pro nás při­je­ly až k tá­bo­ru dva au­to­bu­sy a od­vez­ly nás k aqua­par­ku do Stra­ko­nic, abychom tam co nej­pří­jem­ně­ji zvlád­li ta před­po­ví­da­ná vedra. Na­ko­nec nás ale po­ča­sí mile pře­kva­pi­lo a místo straš­ných tro­pic­kých úmor­ných tep­lot jsme si užili skvě­lý letní den u ba­zé­nu.
Pro kaž­dé­ho se našlo něco. Ti nejmen­ší se troš­ku učili pla­vat, ti star­ší jez­di­li na vodní klouzač­ce a kdo měl od­va­hu a chuť, mohl si vy­zkou­šet i to­bo­gán. a pro plav­ce - spor­tov­ce uspo­řá­dal HVHV ve vel­kém ba­zé­nu tra­dič­ní stra­ko­nic­ký pla­vec­ký závod 50 metrů na čas vol­ným sty­lem. Gra­tu­lu­je­me ví­tězům Báře Ža­bo­vé mezi děv­ča­ty s časem 51:80 a Pe­t­ro­vi Ko­nop­ko­vi mezi chlap­ci s časem 0:42.
Únava je pro nás ne­zná­mý pojem a tak se po ná­vra­tu ještě ně­ko­lik od­dí­lů vrhlo do in­ter­ga­lak­tic­ké­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né, který pro­bí­há sys­té­mem "každý s kaž­dým" v rámci ce­lé­ho po­by­tu.
Je­di­ným mráč­kem na dneš­ním vy­da­ře­ném dni tak bylo jen to, že s námi na kou­pa­liš­tě nejel E.M.I.L., pro­to­že jeho kon­struk­té­ři ho jaksi za­po­mně­li udě­lat vo­do­těs­ným.
Na závěr ještě ne­smí­me za­po­me­nout zmí­nit od­váž­ný vý­sa­dek na naší zvlášt­ní vesmír­né sta­ni­ci S04. Dneš­ní noc strá­ví dob­ro­druž­ně ve stanu další dvě vy­lo­so­va­né kos­mo­naut­ky Si­mon­ka Lan­ghe­in­ri­cho­vá a De­nis­ka Fische­ro­vá.
Vče­rej­ší první vý­sa­dek Amél­ka Sy­ro­vá a Te­rez­ka Brej­cho­vá to zvlá­dl na jed­nič­ku.
 
7. den (středa 22. 7.)
Na ranní ná­stup opět za­ví­tal E.M.I.L. pro­to­že se mu v jeho da­ta­bá­zi ob­je­vi­ly další dvoje na­ro­ze­ni­ny. Na­ši­mi osla­ven­ci byli Daník Ba­lí­ček a Isa­bel­ka Vy­sko­či­lo­vá. Oba do­sta­li dárek a pís­nič­ku od ce­lé­ho tá­bo­ra.
Hned do­po­led­ne všich­ni vy­ra­zi­li do lesa, za­hrát si spe­ci­ál­ní mi­ni­golf a po ná­vra­tu na ně už čekal ote­vře­ný Cen­t­rál­ní sklad zásob pro zá­chran­né ope­ra­ce (my mu ří­ká­me zkrá­ce­ně Cen­t­rál). Tam je možné hvěz­dič­ky, které zís­ka­li za dobré cho­vá­ní nebo za úspě­chy v jed­not­li­vých hrách, vy­mě­nit za Stella­ry - zvlášt­ní měnu NASA a za ně si potom v Cen­t­rá­lu na­kou­pit, co je libo.
Oběd byl troš­ku dřív, abychom stih­li kou­pá­ní v Blat­né. Slu­níč­ko už za­ča­lo oprav­du notně při­pa­lo­vat a tep­lo­ta se špl­ha­la do zá­vrat­ných výšin, takže po­řád­ně na­ma­zat a hurá do vody.
Večer si děti opět vy­bí­ra­ly ak­ti­vi­tiy a tak se další část z nich pro­je­la na lo­dič­ce, znovu se stří­le­lo, ale také se na­pří­klad tan­či­lo s Mi­cha­lem, nebo hrál "pin­čes".
Další den je tedy za námi a může nás to sice mrzet, ale díky vedru se asi ra­dě­ji bu­de­me těšit na zí­t­řek.
 
8. den (čtvrtek 23. 7.)
Citát dne: "Ten výlet do Písku byl supro­vej!" (Va­len­tý­na Stu­den­to­vá)
... a stej­ně tak si to mys­lí­me i my ostat­ní. Výlet se oprav­du po­da­řil se vším všudy: Skvě­lé po­ča­sí pro ná­vště­vu města, zmrz­li­na, ob­chůd­ky, usmě­va­ví lidé, zkrát­ka den bez vady.
Po­lo­vi­na z nás se vy­da­la do Sla­dov­ny na in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy, po­dí­va­la se do mra­ve­niš­tě a na chvil­ku si i na oprav­do­vé mra­ven­ce za­hrá­la, druhá po­lo­vi­na s já­so­tem vtrh­la do laser arény, vy­slech­la si in­struk­ce, ob­lék­la vesty, na­bi­la zbra­ně a pus­ti­la se do ne­mi­lo­srd­ných sou­bo­jů. Když si to šich­ni pa­t­řič­ně užili, vy­mě­ni­li si místo a tak nikdo ne­při­šel ani o Sla­dov­nu ani o laser.
Domů jsme jeli troš­ku una­ve­ní, ale únava z nás spadla jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku hned po ve­če­ři, pro­to­že se ve spor­ťár­ně roz­je­la další tá­bo­ro­vá dis­ko­té­ka, ten­to­krát pod ve­de­ním mladé dvoj­ce DJ Mi­cha­la a Mi­cha­la.
Noční vý­sa­dek na sta­ni­ci S04 si vy­zkou­še­ly dívky Káťa Ve­se­lá a Saša Ungro­vá.
 
9. den (pátek 24. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 4.
Po krát­ké pauze se opět vra­cí­me k tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu: E.M.I.L. na ná­stu­pu roz­dě­lil další úkoly do zá­chran­né ope­ra­ce, pro­to­že pří­let mi­mo­zemš­ťa­nů se kva­pem blíží a máme toho ještě moc na práci. Da­to­vá ma­t­ri­ce se musí rych­le na­pl­nit, abychom našli to správ­né heslo a naše vesmír­né ka­ma­rá­dy dobře na­ved­li na při­stá­ní.
Večer byly ob­lí­be­né ak­ti­vi­ty, kdy si každý může z pes­t­ré na­bíd­ky vy­brat to, co by ho ba­vi­lo nej­víc. Takže se zase ťukal ping-pong (v mi­ni­tur­na­ji zví­tě­zil Lukáš Sme­tán­ka), od­po­čí­va­lo se ve "spa­cích láz­ních" při četbě po­há­dek, hrál se be­e­ball a nej­vět­ší zájem byl o va­ře­ní. Na něj se sešlo rov­ných tři­cet zá­jem­ců a tak se va­ři­lo celé tří­cho­do­vé menu. Česne­ko­vá po­lév­ka s Ha­li­nou, bram­bo­rá­ky s Vlá­ďou a jako de­zert mi­nu­to­vé mi­k­ro­bá­bo­vič­ky s Hon­zou Kremrol­kou.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Mi­xé­ři s.r.o. (Te­re­za Be­ra­no­vá) na­lez­li v lese podle mapy místo ur­že­né pro stav­bu vesmír­né­ho ko­rá­bu, ve kte­rém naši přá­te­lé mi­mo­zemš­ťa­né od­le­tí zpět do vesmí­ru, svoji loď totiž asi budou muset ne­chat na oběž­né dráze. Každý oddíl po­kra­ču­je ve stav­bě, abychom na­ko­nec měli co nej­vět­ší a nej­lep­ší vesmír­nou loď.
V noci byla troš­ku bouř­ka, ale všich­ni mohli klid­ně spát pod bdě­lým okem na­še­ho noč­ní­ho do­zo­ru Alen­ky a to včet­ně vý­sad­ku Re­be­ky Zvo­na­řo­vé a Julie Horné.
 
10. den (sobota 25. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 5.
Ma­t­ri­ce s da­to­vý­mi pa­ke­ty se nám hezky plní a celá ope­ra­ce pěkně na­bí­rá na tempu. Čas se ale krátí a tak je třeba pus­tit se do dal­ších úkolů. V so­bo­tu se tedy roz­hod­ně ne­za­há­le­lo a to nás večer ještě če­ka­la po­řád­ná zá­ba­va.
Chví­li po ve­če­ři upro­střed tá­bo­ra za­plál oheň. Ne­by­la to však ne­ho­da nebo snad před­čas­né při­stá­ní vesmír­né lodi... to se jen na­chys­ta­ly buřty a při­pra­vil tá­bo­rák pro kaž­dé­ho kdo měl zájem a chuť. Chví­li se ho­do­va­lo, při­šel i E.M.I.L. aby zkon­t­ro­lo­val bez­peč­nost kolem ohniš­tě a HVHV za­hrál na ky­ta­ru. Když se tro­chu setmě­lo, spor­ťár­na se do­čas­ně pro­mě­ni­la v letní kino a vět­ši­na tá­bor­ní­ků se pře­su­nu­la tam.
Potom tro­chu poz­děj­ší ve­čer­ka, ale všich­ni šli spát bez obav, pro­to­že v ne­dě­li ráno se po­sou­vá bu­dí­ček až na de­vá­tou a bez roz­cvič­ky!
Noční vý­sa­dek ten­to­krát padl losem na Jin­d­ru Kon­dro­vou a Kláru Šve­co­vou. Obě kos­mo­naut­ky však svoje noční spaní ve vesmír­né sta­ni­ci S04 vzda­ly už za ho­di­nu, pro ne­vy­ho­vu­jí­cí ži­vot­ní pod­mín­ky - kon­krét­ně níz­kou tep­lo­tu a ne­sne­si­tel­né ne­po­hod­lí.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Odd-07-11/1 (Jana Čer­níč­ko­vá) se učil ori­en­to­vat se na své vesmír­né cestě mezi hvězda­mi. Do­stal vel­kou mapu sou­hvězdí, hrací karty a in­struk­ce a za­hrál si pár hvězd­ných her.
 
11. den (neděle 26. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 6.
Zá­chran­ná ope­ra­ce nám po­kra­ču­je takřka kos­mic­kou rych­los­tí, však také není čas na za­hál­ku! E.M.I.L. za­čí­ná chá­pat ně­kte­ré zá­klad­ní lid­ské emoce a vůbec se s "ma­lý­mi lid­ský­mi by­tost­mi" ve­li­ce spřá­te­lil. Pro­voz­ní ka­pa­li­ny v něm bubla­jí dobrou ná­la­dou a ne­vrz­ne v něm ani ko­leč­ko. Ráno roz­dal úkoly a od­dí­ly se hned vrhly do práce.
Ne­smí­me taky za­po­mí­nat na in­ter­ga­lak­tic­ký tur­naj, ve kte­rém se také už velmi brzy do­zví­me ví­tě­ze.
K ve­če­ru jsme se všich­ni vy­fo­ti­li na pa­mát­ku a hned vzá­pě­tí vy­puk­la Extra Ga­la­xy Párty, to zna­me­ná tanec, tanec, tanec, tanec... Hlav­ní pro­gra­mem potom byla volba MISS a MR IN­TER­KOS­MOS.
Těmi se na­ko­nec stala Anič­ka Ptáč­ko­vá a Já­chym Špe­ci­án. Na dru­hých mís­tech se umís­ti­li Kris­týn­ka Ja­ku­bův a Marek Bys­trý, na tře­tích potom Saša Un­ge­ro­vá a Samík Macek. Gra­tu­lu­je­me.
Noční vý­sa­dek (Lucie Čer­má­ko­vá a Va­len­tý­na Stu­den­to­vá) byl úspěš­ně za­há­jen, ale pro ne­pří­zeň po­ča­sí ho­di­nu po půl­no­ci od­vo­lán.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl VPS (Vláďa Báča) se vydal do tmy, aby na­le­zl vzác­ný ener­git, který naši mi­mo­zemští přá­te­lé nutně po­tře­bu­jí. Musí jej na­tě­žit v ur­če­né ob­las­ti do­sta­teč­né množ­ství a při­vézt jej do tá­bo­ra.
 
12. den (pondělí 27. 7.)
Zá­chran­ná ope­ra­ce, den 7.
Po­sled­ní kolo úkolů bylo roz­dá­no a hned po ná­stu­pu se do nich celý tábor s chutí pus­til. Za celý pobyt si tak každý oddíl vy­zkou­šel všech­ny hry, které pro ně E.M.I.L. při­pra­vil. Kon­takt s mi­mo­zemš­ťa­ny bude už zítra! Tak hlav­ně nic ne­po­ka­zit.
Troš­ku se nám roz­pr­še­lo, takže jsme mohli ko­neč­ně vy­ba­lit ho­lín­ky a pláš­těn­ky. Po­ča­sí se ale na­ko­nec umoudři­lo a z li­jav­ce nám zbyla jen krás­ná duha a pěkná kaluž na hřiš­ti. Tu hned ob­sa­di­li Honza Ve­se­lý a Mi­chal Krupa, kteří v ní za­tan­či­li ukáz­ku z mu­zi­ká­lu Zpí­vá­ní v dešti s ne­fal­šo­va­ným ste­pem a dešt­ní­ky.
S ohle­dem na hroz­bu, že bude pršet také v noci, byl zru­šen dosud pra­vi­del­ný noční vý­sa­dek.
Pří­klad zá­chran­né mise:
Oddíl Mi­mo­ni 14 (poz­dě­ji 8) (Mi­chal Krupa) zís­kal plány na stav­bu funkč­ní­ho mo­de­lu vesmír­né ra­ke­ty. S po­mo­cí PET lahví, pa­pí­ru, korku, pro­váz­ku a le­pí­cí pásky si po­sta­vi­li svoje vlast­ní kos­mic­ká pla­vi­dla. Po na­pl­ně­ní správ­ným pa­li­vem vy­lé­ta­ly ze svých star­to­va­cích ramp oprav­du vy­so­ko.
 
13. den (úterý 28. 7.)
DEN D
A je to tady! Všech­ny da­to­vé pa­ke­ty byly do­pl­ně­ny do ma­t­ri­ce a teď jen zbývá zís­kat kódo­va­cí ta­bul­ky, abychom mohli mi­mo­zemš­ťa­ny dobře na­vi­go­vat a správ­ně na ně za­vo­lat. E.M.I.L. vy­ří­dil vzkaz z NASA, že v noci do­padlo v naší ob­las­ti sedm kaps­lí a za­ry­lo se do země. Vy­ra­zi­li jsme tedy na vy­zna­če­né místo a dali se do pá­t­rá­ní.
Když byly všech­ny kaps­le ob­je­ve­ny, a vo­la­cí znak roz­luš­těn, vy­sla­li jsme svě­tel­né sig­ná­ly na ryb­ník a jen s na­pě­tím če­ka­li, zda všech­na naše snaha ne­by­la marná.
NE­BY­LA. Naši mi­mo­zemští ka­ma­rá­di sku­teč­ně při­stá­li mezi námi. Jsou ob­rav­du po­div­ní, ale přá­tel­ští a velmi milí. Bo­hu­žel s ene­moh­li zdr­žet moc dlou­ho. Za­tan­či­li si s námi chvil­ku na ve­čer­ní po­sled­ní dis­ko­té­ce, potom nám za­má­va­li a vy­da­li se smě­rem k lesu, kde jsem pro ně po­sta­vi­li novou vesmír­nou loď. Tě­ši­li se zřej­mě už domů, stej­ně jako my.