tábör Ostrý 2012
 
 
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 15. 7.)
Tro­cha deště a slu­níč­ko vy­ro­bi­lo včera nad naším tá­bo­rem krás­nou duhu. Tak nás při­ví­tal tábor Ostrý 2012. Všich­ni jsme uby­to­va­ní s ka­ma­rá­dy a vče­rej­ší večer byl ve zna­me­ní vy­ba­lo­vá­ní a pří­prav na první noc mimo domov.
Po ve­če­ři jsme se se­zná­mi­li s panem Evže­nem Ze­líč­kem, který je míst­ním far­má­řem. Roz­hod­li jsme se mu po­má­hat na poli při pěs­to­vá­ní bram­bor a chovu zví­řat.
Far­mář Evžen Ze­líč­ko a HVHV (Hlav­ní Ve­dou­cí Honza Ve­se­lý) se­zna­mu­jí malé ze­mě­děl­ce s je­jich právy a po­vin­nost­mi.
 
2. den (pondělí 16. 7.)
Dnes ráno jsme za­há­ji­li den a panem Ze­líč­kem a za­zpí­va­li si spo­leč­nou pís­nič­ku. Potom nás za­ve­dl na ne­da­le­ké pole, kde jsme pod­nik­li str­hu­jí­cí závod na­šich trak­to­rů. Každý trak­to­ris­ta pro svůj oddíl vy­bo­jo­val část ohrad­ní­ku a po peč­li­vém mě­ře­ní jsme se do­zvě­dě­li ví­tě­ze celé hry.
První velká hra - trak­to­ry vy­je­ly na pole. Kdo do­ra­zí do cíle první a do­tkne se stra­šá­ka, do­sta­ne delší pro­vá­zek.
Na­pí­na­vé mě­ře­ní svá­za­ných pro­váz­ků na­ko­nec roz­hod­ne o cel­ko­vém ví­tě­zi dneš­ní hry. Kaž­dý cen­ti­me­tr je dů­le­ži­tý.
 
3. den (úterý 17. 7.)
Po­hla­dit si tři dny staré te­lát­ko, na­vští­vit kraví po­rod­ni­ci a po­dí­vat se, kde se kra­vič­ky dojí, to jsou skvě­lé zá­žit­ky.
Far­má­ři vy­ra­zi­li na zku­še­nou do ne­da­le­ké­ho kra­ví­na.
 
4. den (středa 18. 7.)
Dnes jsme své zku­še­nos­ti a zna­los­ti z kra­ví­na vy­u­ži­li ve vel­kém far­mář­ském testu. A že to byly ná­roč­né otáz­ky...
Ta­dy jsme kom­plet. Po těž­kém, tak­zva­ném kru­ho­vém tes­tu jsme se vy­fo­ti­li z po­se­du.
Johny Pop­corn, byz­ny­s­men, při­šel ob­cho­do­vat. Za zís­ka­né body na­bí­zí od­dí­lům su­ro­vi­ny do jed­not­li­vých re­cep­tů.
 
5. den (čtvrtek 19. 7.)
Po­ča­sí nám přeje, to jsou přece ide­ál­ní pod­mín­ky pro setbu. Evžen nám našel vhod­né pole, které bylo ovšem po­tře­ba na pěs­to­vá­ní nej­pr­ve při­pra­vit. Vrhli jsme se na náš lán a vy­čis­ti­li jej od všeho, co na pole ne­pat­ří. Vy­no­si­li jsme šišky, větve a další ne­po­řá­dek.
Po setbě při­šla sa­mo­zřej­mě skli­zeň. Na po­líč­cích se nám velmi uro­di­lo a do­ra­zi­la za námi paní Fi­lo­mé­na Ve­mín­ko­vá ze Ze­mě­děl­ské­ho zá­so­bo­vá­ní a ná­ku­pu z ne­da­lekých Sed­lic.
Na­ši­mi pě­ti­prs­tý­mi kom­baj­ny jsme ho­reč­ně sklí­ze­li slu­neč­ni­ci, hrách, fa­zo­le, pše­ni­ci, rýži a proso, podle toho, co zrov­na paní Ve­mín­ko­vá ve své sto­do­le vy­ku­po­va­la. Úroda se pro­mě­ni­la na krej­ca­ry, za které si mů­že­me u Johny­ho Po­p­cor­na opět na­kou­pit su­ro­vi­ny na ně­kte­rý z re­cep­tů.
Další hra. Ten­to­krát se v lese ote­vře­la vý­kup­na úrody. Ne­bu­de to ovšem tak snad­né - zrní z obilí se nám za­mí­cha­lo a je po­tře­ba ho peč­li­vě roz­tří­dit. Kdo bude mít nej­lep­sí vý­no­sy?
Naši far­má­ři ja­ko po­pel­ky po­cti­vě vy­bí­ra­jí každé zr­níč­ko.
 
6. den (pátek 20. 7.)
Na farmu sa­mo­zřej­mě také občas za­ú­to­čí škůd­ci. Do­po­led­ne far­má­řům je­jich ne­skli­ze­né lány na­padly žravé ko­byl­ky. Do­sta­ly zá­lusk na bo­ha­tou úrodu a ač­ko­li svá pole pra­co­vi­tí ze­mě­děl­ci sta­teč­ně brá­ni­li, část jim jí se­žra­ly. Far­má­ři se potom s ko­byl­ka­mi vy­mě­ni­li a vy­zkou­še­li si, jaké to je, když vás ne­mi­lo­srd­ně pro­ná­sle­du­je roz­lí­ce­ný rol­ník.
Naše pole nám na­pa­dl ne­bez­peč­ný škůd­ce - ne­na­žra­né ko­byl­ky. Far­má­ři se pus­ti­li do je­jich li­kvi­da­ce, aby za­chrá­ni­li svou úrodu.
Během pro­ná­sle­do­vá­ní ko­by­lek šlo o kaž­dou vte­ři­nu.
 
7. den (sobota 21. 7.)
Ani o ví­ken­du se život na farmě ne­mů­že za­sta­vit. V so­bo­tu večer byl u nás velký far­mář­ský rej masek. Sál byl na­bi­tý k prask­nu­tí trak­to­ris­ty, kom­baj­né­ry, sel­ka­mi, krá­líč­ky, kra­vič­ka­mi, pra­sát­ky, ko­čič­ka­mi, hra­bo­ši a bram­bo­ra­mi. Evžen měl plné ruce s roz­ho­do­vá­ním, která z před­ve­de­ných masek a far­mář­ských tanců je nej­lep­ší.
Další ob­lí­be­ná tá­bo­ro­vá ak­ti­vi­ta: pro­jížď­ka na ryb­ní­ku.
Her­ní plán se nám za­čí­ná pěk­ně za­pl­ňo­vat.
Nesmí chy­bět ani po­řád­ná far­mář­ská ta­neč­ní zá­ba­va.
 
8. den (neděle 22. 7.)
O ne­dě­lích je na jihu mezi far­má­ři zvy­kem utkat se ve vzá­jem­ném sed­lác­kém klání. Po­mě­řo­va­li jsme síly v tra­dič­ních far­mář­ských dis­ci­plí­nách: vy­tr­há­vá­ní ple­ve­le, od­há­ně­ní ko­má­rů a po­zná­vá­ní plodů. Vr­cho­lem od­po­led­ne bylo ovoc­né a ze­le­ni­no­vé bingo.
Večer při­le­těl do tá­bo­ra opět Johny Po­p­corn a dě­la­li jsme s ním byz­nys. Na­kou­pi­li jsme su­ro­vi­ny a na her­ním plánu vy­pl­ni­li další po­líč­ka re­cep­tů.
Nejsme z cukru. A tak se hrálo i za mírně ne­pří­z­ni­vé­ho po­ča­sí.
Střel­ba ze vzdu­chov­ky patří k tra­dič­ní a ob­lí­be­né tá­bo­ro­vé ak­ti­vi­tě.
 
9. den (pondělí 23. 7.)
I na farmě je dů­le­ži­té vědět, kdo je nej­krás­něj­ší. Večer jsme se sešli na vel­kém fi­ná­lo­vém ga­la­ve­če­ru Miss a Missák Farma 2012. Na pódiu před­ved­lo 16 sou­tě­ží­cích ve dvou ka­te­go­ri­ích vy­ni­ka­jí­cí vý­ko­ny. Po­ro­ta, ve slo­že­ní Miss Dolní Ža­bo­vřes­ky 1993, Miss Střed­ní Ža­bo­vřes­ky 1985 a Miss Horní Ža­bo­vřes­ky 2011, to ne­mě­la jed­no­du­ché.
Volba krá­lov­ny a krále farmy byla slo­ži­tá. Někdo zpí­val, jiný tan­čil nebo stál jako skála a roz­hod­nout o tom nej­lep­ším ne­by­lo nej­jed­no­duš­ší.
Část tá­bo­ra si vy­je­la na výlet na ko­lech.
Ví­tě­zo­vé sou­tě­že Miss a Missák Far­ma 2012.
 
10. den (úterý 24. 7.)
Hned druhý den ráno, za slu­neč­né­ho po­ča­sí jsme se vy­pra­vi­li na mo­tý­lí farmu do Blat­né. Naším úko­lem bylo ve městě na­chy­tat co nej­ví­ce mo­tý­lů. Ti nej­lep­ší se vrá­ti­li s úlov­kem 200 kusů.
Krom po­lé­ta­vých kra­sav­ců jsme ob­di­vo­va­li u ko­le­gů v zá­mec­ké oboře je­jich daňky a pro­je­li se ko­čá­rem roz­sáh­lým an­g­lic­kým par­kem.
Na vý­le­tě do Blat­né v oboře u zámku došlo na kr­me­ní divé zvěře.
Po­kus o let­ní ki­no.
 
11. den (středa 25. 7.)
Do­po­led­ne opět pr­še­lo, proto jsme jen lehce obe­šli náš grunt. Po obědě jsme se vy­pra­vi­li na Far­mář­ské trhy. Směňovali jsme vejce za trak­tor, sle­pi­ce za obilí, mouku za krůty. Z do­ne­se­ných po­tra­vin jsme va­ři­li vý­bor­nou po­lév­ku a guláš.
Na far­mář­ském tr­hu by­lo pěk­ně ži­vo.
 
12. den (čtvrtek 26. 7.)
Po­sled­ní tři dny byly vr­cho­lem far­mář­ské sezóny. Včera pro­běh­la Far­mář­ská olym­pi­á­da. Do­po­led­ní tré­nink no­mi­no­val vy­bra­né borce do od­po­led­ní fi­ná­lo­vé sou­tě­že o nej­lep­ší­ho far­mář­ské­ho spor­tov­ce. Zá­vod­ní­ci po­mě­řo­va­li své síly v ná­roč­ných a ryze far­mář­ských dis­ci­plí­nách, jako např.: sto­ho­vá­ní, pa­se­ní krav, če­sá­ní jablek, vy­tvá­ře­ní kruhů v obilí a no­še­ní piva z hos­po­dy na sta­tek.
Noc byla plná děsu a hrůzy. Do naší stodo­ly se na­stě­ho­val ší­le­ný ko­hout, mrtvá selka a zdi­vo­če­lé prase. By­tos­ti zá­hrob­ní a zlé. Abychom je za­hna­li, mu­se­li jsme sta­teč­ně do stodo­ly vlézt a ko­hou­to­vi na­sy­pat zrní. Po­da­ři­lo se! Když jsme vstá­va­li, po ko­hou­to­vi a jeho po­cho­pech ne­by­la ani pa­mát­ka a vše bylo na svém místě, jako dřív.
Po­ča­sí se umoudři­lo a mohla vy­puk­nout far­mář­ská olym­pi­á­da.
V noci se všich­ni po jed­nom vy­pra­vi­li do Stra­ši­del­né sto­do­ly navští­vit ďá­bel­ské­ho ko­hou­ta.
 
13. den (pátek 28. 7.)
Dnes ráno k nám na farmu za­ví­ta­li pro­fe­si­o­nál­ní hasi­či z Blat­né, aby nám uká­za­li, jak mohou po­má­hat nám far­má­řům, kdyby ná­ho­dou na náš stoh vy­sko­čil "čer­ve­ný ko­hout".
Pro­hléd­li jsme si vy­ba­ve­ní a zá­sa­ho­vou tech­ni­ku. Ob­lé­ka­li jsme si ochran­ný oděv a přil­bu a hlav­ně zkou­še­li (na­ne­čis­to) hasit.
Při­je­li hasi­či uká­zat nám, jak se hasí ho­ří­cí stoh.