Ostrý 2012
 
VEDOUCÍ
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Jaroslav Šindler
zástupce vedoucího
Vítek Herzina
programový vedoucí
Cieslová Alena
noční služba
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Monika Beranová
oddílový vedoucí
Jana Kadlecová
oddílový vedoucí
Jana Kohoutová
oddílový vedoucí
Pavla Juráková
oddílový vedoucí
Kateřina Škopová
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Dominik Onuščák
oddílový vedoucí
Růžena Bednářová
oddílový vedoucí
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 15. 7.)
Tro­cha deště a slu­níč­ko vy­ro­bi­lo včera nad naším tá­bo­rem krás­nou duhu. Tak nás při­ví­tal tábor Ostrý 2012. Všich­ni jsme uby­to­va­ní s ka­ma­rá­dy a vče­rej­ší večer byl ve zna­me­ní vy­ba­lo­vá­ní a pří­prav na první noc mimo domov.
Po ve­če­ři jsme se se­zná­mi­li s panem Evže­nem Ze­líč­kem, který je míst­ním far­má­řem. Roz­hod­li jsme se mu po­má­hat na poli při pěs­to­vá­ní bram­bor a chovu zví­řat.
Far­mář Evžen Ze­líč­ko a HVHV (Hlav­ní Ve­dou­cí Honza Ve­se­lý) se­zna­mu­jí malé ze­mě­děl­ce s je­jich právy a po­vin­nost­mi.
 
2. den (pondělí 16. 7.)
Dnes ráno jsme za­há­ji­li den a panem Ze­líč­kem a za­zpí­va­li si spo­leč­nou pís­nič­ku. Potom nás za­ve­dl na ne­da­le­ké pole, kde jsme pod­nik­li str­hu­jí­cí závod na­šich trak­to­rů. Každý trak­to­ris­ta pro svůj oddíl vy­bo­jo­val část ohrad­ní­ku a po peč­li­vém mě­ře­ní jsme se do­zvě­dě­li ví­tě­ze celé hry.
První velká hra - trak­to­ry vy­je­ly na pole. Kdo do­ra­zí do cíle první a do­tkne se stra­šá­ka, do­sta­ne delší pro­vá­zek.
Na­pí­na­vé mě­ře­ní svá­za­ných pro­váz­ků na­ko­nec roz­hod­ne o cel­ko­vém ví­tě­zi dneš­ní hry. Kaž­dý cen­ti­me­tr je dů­le­ži­tý.
 
3. den (úterý 17. 7.)
Po­hla­dit si tři dny staré te­lát­ko, na­vští­vit kraví po­rod­ni­ci a po­dí­vat se, kde se kra­vič­ky dojí, to jsou skvě­lé zá­žit­ky.
Far­má­ři vy­ra­zi­li na zku­še­nou do ne­da­le­ké­ho kra­ví­na.
 
4. den (středa 18. 7.)
Dnes jsme své zku­še­nos­ti a zna­los­ti z kra­ví­na vy­u­ži­li ve vel­kém far­mář­ském testu. A že to byly ná­roč­né otáz­ky...
Ta­dy jsme kom­plet. Po těž­kém, tak­zva­ném kru­ho­vém tes­tu jsme se vy­fo­ti­li z po­se­du.
Johny Pop­corn, byz­ny­s­men, při­šel ob­cho­do­vat. Za zís­ka­né body na­bí­zí od­dí­lům su­ro­vi­ny do jed­not­li­vých re­cep­tů.
 
5. den (čtvrtek 19. 7.)
Po­ča­sí nám přeje, to jsou přece ide­ál­ní pod­mín­ky pro setbu. Evžen nám našel vhod­né pole, které bylo ovšem po­tře­ba na pěs­to­vá­ní nej­pr­ve při­pra­vit. Vrhli jsme se na náš lán a vy­čis­ti­li jej od všeho, co na pole ne­pat­ří. Vy­no­si­li jsme šišky, větve a další ne­po­řá­dek.
Po setbě při­šla sa­mo­zřej­mě skli­zeň. Na po­líč­cích se nám velmi uro­di­lo a do­ra­zi­la za námi paní Fi­lo­mé­na Ve­mín­ko­vá ze Ze­mě­děl­ské­ho zá­so­bo­vá­ní a ná­ku­pu z ne­da­lekých Sed­lic.
Na­ši­mi pě­ti­prs­tý­mi kom­baj­ny jsme ho­reč­ně sklí­ze­li slu­neč­ni­ci, hrách, fa­zo­le, pše­ni­ci, rýži a proso, podle toho, co zrov­na paní Ve­mín­ko­vá ve své sto­do­le vy­ku­po­va­la. Úroda se pro­mě­ni­la na krej­ca­ry, za které si mů­že­me u Johny­ho Po­p­cor­na opět na­kou­pit su­ro­vi­ny na ně­kte­rý z re­cep­tů.
Další hra. Ten­to­krát se v lese ote­vře­la vý­kup­na úrody. Ne­bu­de to ovšem tak snad­né - zrní z obilí se nám za­mí­cha­lo a je po­tře­ba ho peč­li­vě roz­tří­dit. Kdo bude mít nej­lep­sí vý­no­sy?
Naši far­má­ři ja­ko po­pel­ky po­cti­vě vy­bí­ra­jí každé zr­níč­ko.
 
6. den (pátek 20. 7.)
Na farmu sa­mo­zřej­mě také občas za­ú­to­čí škůd­ci. Do­po­led­ne far­má­řům je­jich ne­skli­ze­né lány na­padly žravé ko­byl­ky. Do­sta­ly zá­lusk na bo­ha­tou úrodu a ač­ko­li svá pole pra­co­vi­tí ze­mě­děl­ci sta­teč­ně brá­ni­li, část jim jí se­žra­ly. Far­má­ři se potom s ko­byl­ka­mi vy­mě­ni­li a vy­zkou­še­li si, jaké to je, když vás ne­mi­lo­srd­ně pro­ná­sle­du­je roz­lí­ce­ný rol­ník.
Naše pole nám na­pa­dl ne­bez­peč­ný škůd­ce - ne­na­žra­né ko­byl­ky. Far­má­ři se pus­ti­li do je­jich li­kvi­da­ce, aby za­chrá­ni­li svou úrodu.
Během pro­ná­sle­do­vá­ní ko­by­lek šlo o kaž­dou vte­ři­nu.
 
7. den (sobota 21. 7.)
Ani o ví­ken­du se život na farmě ne­mů­že za­sta­vit. V so­bo­tu večer byl u nás velký far­mář­ský rej masek. Sál byl na­bi­tý k prask­nu­tí trak­to­ris­ty, kom­baj­né­ry, sel­ka­mi, krá­líč­ky, kra­vič­ka­mi, pra­sát­ky, ko­čič­ka­mi, hra­bo­ši a bram­bo­ra­mi. Evžen měl plné ruce s roz­ho­do­vá­ním, která z před­ve­de­ných masek a far­mář­ských tanců je nej­lep­ší.
Další ob­lí­be­ná tá­bo­ro­vá ak­ti­vi­ta: pro­jížď­ka na ryb­ní­ku.
Her­ní plán se nám za­čí­ná pěk­ně za­pl­ňo­vat.
Nesmí chy­bět ani po­řád­ná far­mář­ská ta­neč­ní zá­ba­va.
 
8. den (neděle 22. 7.)
O ne­dě­lích je na jihu mezi far­má­ři zvy­kem utkat se ve vzá­jem­ném sed­lác­kém klání. Po­mě­řo­va­li jsme síly v tra­dič­ních far­mář­ských dis­ci­plí­nách: vy­tr­há­vá­ní ple­ve­le, od­há­ně­ní ko­má­rů a po­zná­vá­ní plodů. Vr­cho­lem od­po­led­ne bylo ovoc­né a ze­le­ni­no­vé bingo.
Večer při­le­těl do tá­bo­ra opět Johny Po­p­corn a dě­la­li jsme s ním byz­nys. Na­kou­pi­li jsme su­ro­vi­ny a na her­ním plánu vy­pl­ni­li další po­líč­ka re­cep­tů.
Nejsme z cukru. A tak se hrálo i za mírně ne­pří­z­ni­vé­ho po­ča­sí.
Střel­ba ze vzdu­chov­ky patří k tra­dič­ní a ob­lí­be­né tá­bo­ro­vé ak­ti­vi­tě.
 
9. den (pondělí 23. 7.)
I na farmě je dů­le­ži­té vědět, kdo je nej­krás­něj­ší. Večer jsme se sešli na vel­kém fi­ná­lo­vém ga­la­ve­če­ru Miss a Missák Farma 2012. Na pódiu před­ved­lo 16 sou­tě­ží­cích ve dvou ka­te­go­ri­ích vy­ni­ka­jí­cí vý­ko­ny. Po­ro­ta, ve slo­že­ní Miss Dolní Ža­bo­vřes­ky 1993, Miss Střed­ní Ža­bo­vřes­ky 1985 a Miss Horní Ža­bo­vřes­ky 2011, to ne­mě­la jed­no­du­ché.
Volba krá­lov­ny a krále farmy byla slo­ži­tá. Někdo zpí­val, jiný tan­čil nebo stál jako skála a roz­hod­nout o tom nej­lep­ším ne­by­lo nej­jed­no­duš­ší.
Část tá­bo­ra si vy­je­la na výlet na ko­lech.
Ví­tě­zo­vé sou­tě­že Miss a Missák Far­ma 2012.
 
10. den (úterý 24. 7.)
Hned druhý den ráno, za slu­neč­né­ho po­ča­sí jsme se vy­pra­vi­li na mo­tý­lí farmu do Blat­né. Naším úko­lem bylo ve městě na­chy­tat co nej­ví­ce mo­tý­lů. Ti nej­lep­ší se vrá­ti­li s úlov­kem 200 kusů.
Krom po­lé­ta­vých kra­sav­ců jsme ob­di­vo­va­li u ko­le­gů v zá­mec­ké oboře je­jich daňky a pro­je­li se ko­čá­rem roz­sáh­lým an­g­lic­kým par­kem.
Na vý­le­tě do Blat­né v oboře u zámku došlo na kr­me­ní divé zvěře.
Po­kus o let­ní ki­no.
 
11. den (středa 25. 7.)
Do­po­led­ne opět pr­še­lo, proto jsme jen lehce obe­šli náš grunt. Po obědě jsme se vy­pra­vi­li na Far­mář­ské trhy. Směňovali jsme vejce za trak­tor, sle­pi­ce za obilí, mouku za krůty. Z do­ne­se­ných po­tra­vin jsme va­ři­li vý­bor­nou po­lév­ku a guláš.
Na far­mář­ském tr­hu by­lo pěk­ně ži­vo.
 
12. den (čtvrtek 26. 7.)
Po­sled­ní tři dny byly vr­cho­lem far­mář­ské sezóny. Včera pro­běh­la Far­mář­ská olym­pi­á­da. Do­po­led­ní tré­nink no­mi­no­val vy­bra­né borce do od­po­led­ní fi­ná­lo­vé sou­tě­že o nej­lep­ší­ho far­mář­ské­ho spor­tov­ce. Zá­vod­ní­ci po­mě­řo­va­li své síly v ná­roč­ných a ryze far­mář­ských dis­ci­plí­nách, jako např.: sto­ho­vá­ní, pa­se­ní krav, če­sá­ní jablek, vy­tvá­ře­ní kruhů v obilí a no­še­ní piva z hos­po­dy na sta­tek.
Noc byla plná děsu a hrůzy. Do naší stodo­ly se na­stě­ho­val ší­le­ný ko­hout, mrtvá selka a zdi­vo­če­lé prase. By­tos­ti zá­hrob­ní a zlé. Abychom je za­hna­li, mu­se­li jsme sta­teč­ně do stodo­ly vlézt a ko­hou­to­vi na­sy­pat zrní. Po­da­ři­lo se! Když jsme vstá­va­li, po ko­hou­to­vi a jeho po­cho­pech ne­by­la ani pa­mát­ka a vše bylo na svém místě, jako dřív.
Po­ča­sí se umoudři­lo a mohla vy­puk­nout far­mář­ská olym­pi­á­da.
V noci se všich­ni po jed­nom vy­pra­vi­li do Stra­ši­del­né sto­do­ly navští­vit ďá­bel­ské­ho ko­hou­ta.
 
13. den (pátek 28. 7.)
Dnes ráno k nám na farmu za­ví­ta­li pro­fe­si­o­nál­ní hasi­či z Blat­né, aby nám uká­za­li, jak mohou po­má­hat nám far­má­řům, kdyby ná­ho­dou na náš stoh vy­sko­čil "čer­ve­ný ko­hout".
Pro­hléd­li jsme si vy­ba­ve­ní a zá­sa­ho­vou tech­ni­ku. Ob­lé­ka­li jsme si ochran­ný oděv a přil­bu a hlav­ně zkou­še­li (na­ne­čis­to) hasit.
Při­je­li hasi­či uká­zat nám, jak se hasí ho­ří­cí stoh.