Ostrý 2020
 
 
AKTUÁLNĚ
25. 3. 2020 Jistě všich­ni bed­li­vě a s oba­va­mi sle­du­je­te vý­voj ko­lem pan­de­mie Covid-19. Stej­ně tak i my. Sa­mo­zřej­mě nikdo neví, jak bude le­toš­ní léto vy­pa­dat, nicmé­ně pro­za­tím tábor roz­hod­ně ne­ru­ší­me a tr­pě­li­vě vy­čká­vá­me.
Při­hláš­ky mů­že­te stále po­dá­vat. V pří­pa­dě, že by se tábor na­ko­nec ne­ko­nal, veš­ke­ré Va­še plat­by Vám sa­mo­zřej­mě v pl­né vý­ši vrá­tí­me.
3. 12. 2019 Pokud se roz­hod­ne­te své dítě při­hlá­sit na tábor již dnes, ne­vá­hej­te. Po­tvr­ze­ní re­zer­va­ce Vám od­lo­ží­me až na únor, tudíž ne­mu­sí­te spě­chat se za­pla­ce­ním zá­lo­hy.
1. 11. 2019 Je to tady! Téma tá­bo­ra Ostrý 2020 bude wes­tern! Takže se už moc tě­ší­me na malé kov­bo­je a kov­boj­ky, pa­dou­chy a še­ri­fy. Tě­ší­te se taky?
Ter­mín tá­bo­ra ne­dě­le 19. 7. 2020 - so­bo­ta 1. 8. 2020
Ne­vá­hej­te, přihláška je již k dis­po­zi­ci.
PŘIHLÁŠKA
Přihlásit své dítě na tábor můžete hned několika způsoby:
(pre­fe­ru­je­me) Vy­plň­te ú­da­je ve we­bo­vém for­mu­lá­ři Emai­lem ná­sled­ně ob­dr­ží­te po­tvr­ze­ní o re­zer­va­ci a za­šle­me vám po­ky­ny k plat­bě zá­lo­hy. Te­pr­ve po za­pla­ce­ní zá­lo­hy bu­de při­hlá­ška plat­ná.
• Vy­plň­te při­hláš­ku, kte­rou Va­še dí­tě při­ne­se ze ško­ly ne­bo si vy­zved­ně­te při­hláš­ku na 7. ZŠ v Mostě, kte­rá tra­dič­ně s pří­pra­vou tá­bo­ra po­má­há. Při­hláš­ku po­tom vy­pl­ně­nou a po­de­psa­nou o­de­vzdej­te pa­ní Ale­ně Cie­slo­vé a vy­čkej­te na email, kte­rým po­tvr­dí­me re­zer­va­ci a ve kte­rém ob­dr­ží­te po­ky­ny k plat­bě zá­lo­hy. Te­pr­ve po za­pla­ce­ní zá­lo­hy bu­de při­hlá­ška plat­ná.
Cenu po­by­tu tá­bo­ra lze hra­dit i z pro­střed­ků FKSP (fak­tu­ry vy­sta­vu­je­me pouze na zá­kla­dě pí­sem­né ob­jed­náv­ky za­měst­na­va­te­le s přes­ným tex­tem k fak­tu­ra­ci).
 
TERMÍN: neděle 19. 7. 2020 - sobota 1. 8. 2020
CENA PO­BY­TU ZA OSOBU: 5.900,- Kč
ZÁ­LO­HA: 2.900,- Kč
(Zá­lo­hu nut­no uhra­dit nej­poz­dě­ji do 14 dnů od po­tvr­ze­ní re­zer­va­ce, ji­nak bu­de při­hláš­ka stor­no­vá­na. Do­pla­tek uhra­ďte nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2020.)
Plat­bu pro­veď­te na ú­čet po­řa­da­te­le tá­bo­ra: 2500547781/2010, FB Most
variabilní sym­bol: prv­ních šest čí­slic z rod­né­ho čí­sla dí­tě­te
konstantní sym­bol: 0308
zprá­va pro pří­jem­ce: jmé­no a pří­jme­ní dí­tě­te
 
Přeč­tě­te si pro­sím dů­klad­ně na­še SMLUVNÍ PODMÍNKY kde se do­zví­te vše po­třeb­né.
dů­le­ži­té do­ku­men­ty ke sta­že­ní:
 
SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluv­ní pod­mín­ky let­ní­ho tá­bo­ra Ostrý
pro dět­ské po­by­ty na let­ním tá­bo­ře Ostrý u Blat­né v Již­ních Če­chách.

a) Po­řa­da­tel po­by­tu: Mgr. Jan Ve­se­lý, V. Ne­zva­la 2494/7, Most 434 01
IČ: 86989332
Re­gis­tro­ván u Magis­trát města Mostu
dále jen "po­řa­da­tel"

a

b) Zá­kon­ný zá­stup­ce dí­tě­te (dále jen "ob­jed­na­tel")

uza­ví­ra­jí tuto smlou­vu:
I. PŘI­HLÁ­ŠE­NÍ K PO­BY­TU
1. Pro při­hlá­še­ní dí­tě­te k po­by­tu může ob­jed­na­tel vy­u­žít elek­tro­nic­kou při­hláš­ku na in­ter­ne­to­vých strán­kách www.​tabor-​ostry.​cz, nebo při­hláš­ku tiš­tě­nou. Oba způ­so­by mají rov­no­cen­nou plat­nost.
II. RE­ZER­VA­CE PO­BY­TU
1. V pří­pa­dě elek­tro­nic­ké­ho při­hlá­še­ní vzni­ká re­zer­va­ce po­by­tu po řád­ném a prav­di­vém vy­pl­ně­ní všech po­vin­ných po­lo­žek elek­tro­nic­ké při­hláš­ky ob­jed­na­te­lem a jejím elek­tro­nic­kém ode­slá­ní.
2. V pří­pa­dě tiš­tě­né při­hláš­ky vzni­ká re­zer­va­ce po­by­tu po řád­ném a prav­di­vém vy­pl­ně­ní všech po­vin­ných po­lo­žek při­hláš­ky ob­jed­na­te­lem a jejím do­ru­če­ní k rukám Aleny Cieslo­vé, ZŠ Ja­ku­ba Ar­be­sa Most.
3. Re­zer­va­ce je plat­ná až po jejím po­tvr­ze­ní po­řa­da­te­lem na email uve­de­ný ob­jed­na­te­lem. Od chví­le je­jí­ho po­tvr­ze­ní je ob­jed­na­tel po­vi­nen ve lhůtě 14ti pra­cov­ních dnů uhra­dit zá­lo­hu. V pří­pa­dě hra­ze­ní po­by­tu třetí stra­nou (na­pří­klad za­měst­na­va­te­lem ob­jed­na­te­le) na zá­kla­dě fak­tu­ry vy­sta­ve­né po­řa­da­te­lem, lhůta od­po­ví­dá splat­nos­ti této fak­tu­ry.
III. PLAT­BA
1. K uza­vře­ní smluv­ní­ho vzta­hu do­chá­zí v oka­mži­ku uhra­ze­ní zá­lo­hy či plné ceny po­by­tu pře­vo­dem na ban­kov­ní účet po­řa­da­te­le dle in­struk­cí, které po­řa­da­tel pro tuto plat­bu po­skyt­ne. V pří­pa­dě hra­ze­ní po­by­tu třetí stra­nou (na­pří­klad za­měst­na­va­te­lem ob­jed­na­te­le) vzni­ká smluv­ní vztah v oka­mži­ku řád­né­ho uhra­ze­ní fak­tu­ry, vy­sta­ve­né po­řa­da­te­lem. Po při­psá­ní plat­by na účet po­řa­da­te­le zašle po­řa­da­tel ob­jed­na­te­li emai­lem po­tvr­ze­ní.
2. V pří­pa­dě, že zá­lo­ha či plná cena po­by­tu není uhra­ze­na ve lhůtě 14ti pra­cov­ních dnů (nebo do ter­mí­nu splat­nos­ti fak­tu­ry) od oka­mži­ku vzni­ku re­zer­va­ce, vy­hra­zu­je si po­řa­da­tel právo na­bíd­nout místo ji­né­mu zá­jem­ci.
IV. ROZ­SAH A CENA SLU­ŽEB
1. Cena po­by­tu za­hr­nu­je: po­jiš­tě­ní zod­po­věd­nos­ti za škody, do­pra­vu, uby­to­vá­ní (chat­ka nebo stan s pod­sa­dou), stra­vo­vá­ní (běžný stra­vo­va­cí režim), pe­da­go­gic­ký a zdra­vot­nic­ký dozor.
2. Cha­rak­ter uby­to­vá­ní od­po­ví­dá stáří tá­bo­ro­vé­ho are­á­lu.
V. ZMĚNY SLU­ŽEB
1. po­řa­da­tel je opráv­něn změ­nit ob­jekt ko­ná­ní tá­bo­ra v pří­pa­dech, které úmy­sl­ně ne­způ­so­bil, tedy na­sta­nou-li okol­nos­ti, které mu brání usku­teč­nit pobyt podle pře­dem sjed­na­ných pod­mí­nek.
2. V pří­pa­dě změny ob­jek­tu ko­ná­ní tá­bo­ra je po­řa­da­tel po­vi­nen ozná­mit ob­jed­na­te­li tuto sku­teč­nost bez zby­teč­né­ho od­kla­du. Ne­sou­hla­sí-li ob­jed­na­tel s touto změ­nou, je opráv­něn do 5ti pra­cov­ních dnů od je­jí­ho ozná­me­ní po­řa­da­te­lem od­stou­pit od smlou­vy. V ta­ko­vém pří­pa­dě je po­řa­da­tel po­vi­nen vrá­tit část­ku, uhra­ze­nou ob­jed­na­te­lem, v plné výši a bez zby­teč­né­ho od­kla­du.
VI. OD­STOU­PE­NÍ OD SMLOU­VY OB­JED­NA­TE­LEM
1. Ob­jed­na­tel může od­stou­pit od smlou­vy pouze pí­sem­nou for­mou ode­sla­nou na email po­řa­da­te­le (info@​tabor-​ostry.​cz).
2. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem do 31. 5. 2020 účtu­je po­řa­da­tel ma­ni­pu­lač­ní po­pla­tek 500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le.
3. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem od 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020 účtu­je po­řa­da­tel stor­no po­pla­tek 1.500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le.
4. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem po 20. 6. 2020 účtu­je po­řa­da­tel stor­no po­pla­tek ve výši za­pla­ce­né zá­lo­hy.
5. Při za­jiš­tě­ní vhod­né­ho ná­hrad­ní­ka ob­jed­na­te­lem se stor­no po­pla­tek ne­ú­čtu­je.
6. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem z dů­vo­du ne­mo­ci účtu­je po­řa­da­tel ma­ni­pu­lač­ní po­pla­tek 500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le. V ta­ko­vém pří­pa­dě po­řa­da­tel vy­ža­du­je po­tvr­ze­ní o ne­mo­ci od lé­ka­ře.
7. V pří­pa­dě poz­děj­ší­ho ná­stu­pu dí­tě­te na tábor ob­jed­na­tel nemá právo uplatňovat nárok na fi­nanč­ní kom­pen­za­ci za ne­u­sku­teč­ně­nou část po­by­tu.
8. Při před­čas­ném od­jez­du dí­tě­te z tá­bo­ra může ob­jed­na­tel uplat­nit nárok na vrá­ce­ní části ceny po­by­tu ve výši 250,- Kč za každý den zbý­va­jí­cí do konce po­by­tu, po­čí­na­je ná­sle­du­jí­cím dnem po od­jez­du dí­tě­te.
VII. OD­STOU­PE­NÍ OD SMLOU­VY PO­ŘA­DA­TE­LEM
1. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem před za­há­je­ním po­by­tu či v jeho prů­bě­hu, pokud dítě vážně na­ru­šu­je prů­běh po­by­tu, a to zejmé­na zá­važ­ným po­ru­šo­vá­ním tá­bo­ro­vé­ho řádu. Tá­bo­ro­vý řád je pří­stup­ný na strán­kách www.​tabor-​ostry.​cz. Po­dá­ním při­hláš­ky ob­jed­na­tel po­tvr­zu­je, že je s jeho ob­sa­hem se­zná­men a sou­hla­sí s ním.
2. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem před za­há­je­ním po­by­tu či v jeho prů­bě­hu, pokud dítě nesplňuje zdra­vot­ní, fy­zic­ké či psy­chic­ké po­ža­dav­ky pro účast na tá­bo­ře.
3. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem v pří­pa­dě, pokud ob­jed­na­tel po­skyt­ne ne­správ­né či ne­ú­pl­né údaje (např. při vyplňování při­hláš­ky), v pří­pa­dě ne­do­dá­ní do­ku­men­ta­ce ob­jed­na­te­lem při za­há­je­ní po­by­tu (tj. ob­jed­na­te­lem po­de­psa­ný a lé­ka­řem po­tvr­ze­nou zdra­vot­ní způ­so­bi­lost dí­tě­te k účas­ti na zo­ta­vo­va­cí akci, kopie prů­kaz­ky zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dí­tě­te, pro­hlá­še­ní o bez­in­fekč­nos­ti a po­de­psa­nou při­hláš­ku).
4. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem, jestli­že v dů­sled­ku vyšší moci není možno po­kra­čo­vat v ko­ná­ní tá­bo­ra.
VIII. RE­KLA­MA­CE SLU­ŽEB
1. V pří­pa­dě, že roz­sah nebo kva­li­ta slu­žeb v rámci po­by­tu ne­od­po­ví­dá smluv­ním pod­mín­kám, nebo plat­ným le­gisla­tiv­ním nor­mám, vzta­hu­jí­cím se na dět­ské hro­mad­né po­by­to­vé akce, vzni­ká ob­jed­na­te­li právo re­kla­ma­ce.
2. Ob­jed­na­tel je po­vi­nen pří­pad­nou re­kla­ma­ci uplat­nit bez­od­klad­ně, aby mohla být zjed­ná­na oka­mži­tá a účin­ná ná­pra­va v prů­bě­hu po­by­tu. Re­kla­ma­ci je možno pro­vést osob­ně (při ná­vštěvě tá­bo­ra), elek­tro­nic­ky (e-mail: info@​tabor-​ostry.​cz), nebo te­le­fo­nic­ky (viz- kon­takt na www.​tabor-​ostry.​cz). Po­řa­da­tel je na zá­kla­dě opráv­ně­né re­kla­ma­ce po­vi­nen zjed­nat oka­mži­tou a účin­nou ná­pra­vu bez­pro­střed­ně po ob­dr­že­ní ta­ko­vé re­kla­ma­ce ze stra­ny ob­jed­na­te­le.
IX. DALŠÍ UJED­NÁ­NÍ
1. Po­řa­da­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za ztrá­tu či krá­dež peněz, elek­tro­ni­ky nebo cen­nos­tí, které si dítě v prů­bě­hu po­by­tu po­ne­cha­lo u sebe.
2. Ob­jed­na­tel bere na vě­do­mí, že mezi za­ká­za­né vy­ba­ve­ní v rámci po­by­tu patří al­ko­hol, ci­ga­re­ty, drogy, zbra­ně (pře­de­vším nože), py­ro­tech­ni­ka, ča­so­pi­sy či jiné před­mě­ty s ero­tic­kou té­ma­ti­kou a dále též no­te­boo­ky, table­ty, iPady a pře­nos­né vi­deo­pře­hrá­va­če a te­le­viz­ní při­jí­ma­če.
3. Ob­jed­na­tel dává po­řa­da­te­li tá­bo­ra sou­hlas s pro­ve­de­ním pro­hlíd­ky osob­ních věcí svého dí­tě­te v pří­pa­dě po­de­zře­ní na zá­važ­né po­ru­še­ní tá­bo­ro­vé­ho řádu (zejmé­na se jedná o po­de­zře­ní z krá­de­že cizí věci, či dr­že­ní za­ká­za­né­ho vy­ba­ve­ní – viz. bod VII.2).
4. Ob­jed­na­tel nese od­po­věd­nost za škody, které dítě v prů­bě­hu po­by­tu úmy­sl­ně či z ne­dba­los­ti způ­so­bí. Fi­nanč­ní ná­kla­dy, které v ta­ko­vém pří­pa­dě vznik­nou, se ob­jed­na­tel za­va­zu­je uhra­dit v ho­to­vos­ti při ukon­če­ní po­by­tu.
5. V prů­bě­hu tá­bo­ra není do­po­ru­če­no děti na­vště­vo­vat. V pří­pa­dě ná­vštěvy si po­řa­da­tel vy­hra­zu­je právo umož­nit kon­takt dí­tě­te vý­hrad­ně s ro­din­ný­mi pří­sluš­ní­ky. Ná­vště­vu je nutné ohlá­sit po­řa­da­te­li mi­ni­mál­ně s jed­no­den­ním před­sti­hem.
6. K do­čas­né­mu pře­ru­še­ní či ukon­če­ní tá­bo­ro­vé­ho po­by­tu dí­tě­te může dojít vý­hrad­ně v do­pro­vo­du zá­kon­né­ho zá­stup­ce, nebo na zá­kla­dě jím po­de­psa­né­ho pí­sem­né­ho sou­hla­su.
X. ZÁ­VĚ­REČ­NÁ USTA­NO­VE­NÍ
1. Ob­jed­na­tel pro­hla­šu­je, že je z po­zi­ce zá­kon­né­ho zá­stup­ce opráv­něn jed­nat za účast­ní­ka po­by­tu (dítě).
2. Za­slá­ním řádně vy­pl­ně­né při­hláš­ky (elek­tro­nic­kým či ko­re­spon­denč­ním) a po­tvr­ze­ním re­zer­va­ce po­by­tu for­mou uhra­ze­ní zá­lo­ho­vé část­ky či plné ceny po­by­tu bere ob­jed­na­tel na vě­do­mí a sou­hla­sí se Smluv­ní­mi pod­mín­ka­mi a Tá­bo­ro­vým řádem.
3. Zá­le­ži­tos­ti touto smlou­vou ne­u­pra­ve­né se řídí zá­ko­nem č. 89/2012 Sb., ob­čan­ským zá­ko­ní­kem.
4. Ob­jed­na­tel stvr­zu­je, že je s tě­mi­to smluv­ní­mi pod­mín­ka­mi obe­zná­men po­dá­ním při­hláš­ky.
O TÁBOŘE
pořadatel:
Mgr. Jan Veselý
ve spolupráci se 7. ZŠ Most
místo:
Osada Ostrý u Blatné, Jižní Čechy
ubytování:
ve čtyřlůžkových chatičkách
stravování:
5x denně, pitný režim po celý den
kapacita:
max. 90 míst
O děti se budou po celou dobu po­by­tu sta­rat pro­fe­si­o­nál­ní pe­da­go­go­vé a zku­še­ní od­dí­lo­ví ve­dou­cí, které děti dobře znají ze školy nebo před­cho­zích tá­bo­rů. Přímo v tá­bo­ře je za­jiš­tě­no zdra­vot­nic­ké ošet­ře­ní.
Náš tábor je spíše spor­tov­ní­ho za­mě­ře­ní, děti čeká ce­lo­tá­bo­ro­vá hra, mí­čo­vé hry, tanec, tu­ris­ti­ka, hry v lese a okolí, kou­pá­ní, jízda na lo­dič­kách, ne­tra­dič­ní spor­tov­ní hry, střel­ba z luku a vzdu­cho­vých pušek. Vý­le­ty do okolí pěšky i au­to­bu­sem, vla­kem nebo lodí. V prů­bě­hu tá­bo­ra se děti zú­čast­ní i tra­dič­ních akcí: kar­ne­va­lu, pouti, dis­ko­ték, ba­ti­ko­vá­ní tri­ček, pro­mí­tá­ní filmů aj. Všech­ny ak­ti­vi­ty jsou při­mě­ře­né věku, psy­chic­kým i fy­zic­kým schop­nos­tem dětí.
TÁBOROVÝ ŘÁD
 • Veš­ke­rá usta­no­ve­ní ve­de­ní tá­bo­ra a od­dí­lo­vých ve­dou­cích jsou pro mne zá­vazná a budu se jimi řídit.
 • Bez vě­do­mí a svo­le­ní ve­dou­cí­ho se z tá­bo­ra ne­vzdá­lím a budu mu vždy na do­hled.
 • Chatu a tá­bo­řiš­tě a jeho okolí i sebe budu udr­žo­vat v čis­to­tě.
 • Budu chrá­nit a še­t­řit pří­ro­du, živou i ne­ži­vou.
 • Přes­ným do­dr­žo­vá­ním den­ní­ho re­ži­mu a vzor­ným vy­stu­po­vá­ním do­cí­lím spl­ně­ní tá­bo­ro­vé­ho pro­gra­mu.
 • Budu dbát na osob­ní hy­gi­e­nu, čiš­tě­ní zubů a mytí před kaž­dým jíd­lem a po pří­cho­du z venku. Řádně si umyji ruce po po­u­ži­tí to­a­let, kde udr­žu­ji čis­to­tu.
 • Cizí cha­tič­ky ne­na­vště­vu­je­me , ná­le­zy ztra­ce­ných věcí hlá­sím denní služ­bě, nebo hlav­ní­mu ve­dou­cí­mu.
 • Koupu se jenom na ur­če­ném místě za do­zo­ru ve­dou­cích. Do vody ne­ská­ču. Ne­pla­vu za vy­zna­če­né boje. Do vody vstu­pu­jí děti ve sku­pin­kách nej­vý­še po de­se­ti účast­ní­cích. Kaž­dou sku­pi­nu vede od­dí­lo­vý ve­dou­cí, který za sku­pi­nu od­po­ví­dá. Je po celou dobu ve vodě a účast­ní se ak­tiv­ně kou­pá­ní. Udr­žu­je sku­pi­nu po­hro­ma­dě, má pře­hled o svých dě­tech. Ve­dou­cí sku­pin určí dvo­ji­ce, které se ve vodě ne­u­stá­le na­vzá­jem hlí­da­jí. Po­tá­pě­ní pod vodou je po­vo­le­no pouze při or­ga­ni­zo­va­né čin­nos­ti pod do­zo­rem ur­če­né­ho ve­dou­cí­ho.
 • V době noč­ní­ho klidu ne­ru­ším ostat­ní. Na to­a­le­ty jdu po­ti­chu abych ni­ko­ho v tá­bo­ře ne­ru­šil.
 • Še­t­řím za­ří­ze­ní tá­bo­ra. Jestli­že něco roz­bi­ji svojí ne­dba­los­tí, uhra­dím toto v plné výši.
 • Ulo­že­nou práci vy­ko­ná­vám peč­li­vě, vy­půj­če­né ná­řa­dí či spor­tov­ní věci po práci či čin­nos­ti řádně očis­tím a vrá­tím na pů­vod­ní místo.
 • Každý úraz a zdra­vot­ní po­tí­že ohlá­sím hlav­ní­mu ve­dou­cí­mu a lé­ka­ři.
 • Od­pad­ky patří pouze do koše. V cha­tič­ce a jejím okolí udr­žu­ji po­řá­dek a čis­to­tu.
 • Ochot­ně a kaž­dé­mu rád po­mo­hu, vyhnu se spo­rům a hád­kám, budu dob­rým ka­ma­rá­dem ostat­ním tá­bor­ní­kům.
 • Všich­ni ve­dou­cí jsou moji přá­te­lé, zá­stup­ci ro­di­čů na tá­bo­ře, proto se budu řídit je­jich pří­kla­dem a po­ky­ny.
 • Spo­leč­ným do­dr­žo­vá­ním tá­bo­ro­vé­ho řádu do­cí­lí­me, že se nám bude na tá­bo­ře líbit.
HISTORIE
VEDOUCÍ 2020
Jan Veselý, HVHV
hlav­ní ve­dou­cí, zdra­vot­ník v zá­lo­ze

Po­vo­lá­ní: pe­da­gog, ta­neč­ník, cho­re­o­graf a herec
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: býk
Zvlášt­ní schop­nos­ti: od­va­ha or­ga­ni­zo­vat dět­ské tá­bo­ry, nej­lep­ší DJ
Motto: "Máme-li děti vy­cho­vá­vat, je třeba abychom se také stali dětmi." (Mar­tin Lu­ther)
Je spo­leh­li­vý a pra­co­vi­tý. Je to spíš do­mác­ký typ s klid­nou a prak­tic­kou po­va­hou a dob­rým srd­cem. Stojí no­ha­ma pevně na zemi a k ži­vo­tu při­stu­pu­je re­a­lis­tic­ky. Ke svým úko­lům se staví s vel­kou od­po­věd­nos­tí. Kromě toho má skvě­lé or­ga­ni­zač­ní schop­nos­ti.
Ob­vykle upřed­nostňuje práci na úkor vol­né­ho času. Má sklo­ny k wor­ko­ho­lis­mu a má­lo­kdy si do­pře­je od­po­či­nek a zá­ba­vu. Velmi dů­le­ži­tá je pro něj do­má­cí po­ho­da a do­ká­že oce­nit ma­te­ri­ál­ní po­žit­ky, jako jsou lu­xus­ní věci nebo dobré jídlo.
Pře­hna­né pro­je­vy emocí ho tro­chu vy­vá­dě­jí z míry, pre­fe­ru­je klid a ve svém okolí nerad vidí zby­teč­né spory a hádky.
Letní tábor se stal sou­čás­tí jeho ži­vo­ta, bez které to pros­tě nejde.
Vít Herzina
pro­gra­mo­vý ve­dou­cí, web­mas­ter tá­bo­ro­vých strá­nek, zá­stup­ce HV

Po­vo­lá­ní: herec
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: vod­nář
Zvlášt­ní schop­nos­ti: vše­u­měl, nu­lo­vá po­tře­ba spán­ku
Motto: "Když děti ne­dě­la­jí nic, dě­la­jí ne­ple­chu." (Henry Fiel­ding)
Je to ide­a­lis­ta, který vás nikdy ne­pře­sta­ne pře­kva­po­vat svými ori­gi­nál­ní­mi ná­pa­dy. Za to, čemu věří, bude bo­jo­vat. Jeho myš­len­ky lé­ta­jí od jedné věci ke druhé rych­los­tí svět­la.
Vy­ni­ká in­te­li­gen­cí, před­sta­vi­vos­tí a spon­tán­nos­tí. Má skvě­lé ná­pa­dy a do­sta­tek od­va­hy zkou­šet dělat věci jinak a lépe.
Mi­lu­je svo­bo­du a ne­zá­vis­lost. Za­klá­dá si na upřím­ných vzta­zích mezi přá­te­li. Má vztah k tech­ni­ce, ale také k pří­ro­dě. Ne­sná­ší po­kry­tec­tví a proti srsti mu je také by­ro­kra­cie, jed­no­tvár­ná práce a lidé, kteří umí mys­let jenom na pe­ní­ze.
Na or­ga­ni­za­ci tá­bo­ra se po­dí­lí více jak 10 let. Díky svému do­ko­na­lé­mu he­rec­tví je na kaž­dém tá­bo­ře vždy jinou, ori­gi­nál­ní a ob­lí­be­nou po­sta­vou.
Vladimír Báča
oddílový vedoucí

Po­vo­lá­ní: vy­cho­va­tel a pe­da­go­gic­ký asi­s­tent
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: ko­zo­roh
Zvlášt­ní schop­nos­ti: stud­ni­ce her a zá­ba­vy pro dě­ti i do­spě­lé, skvě­lý or­ga­ni­zá­tor a rád­ce, mistr svě­ta ve hře Šly tři opice
Motto: "Hle­dej­te po­tě­še­ní v dě­tech, do­pře­jte dětem, aby se mohly po­tě­šit s vámi, a bez od­kla­dů uží­vej­te kaž­dou ra­dost." (Se­ne­ca)
Je rád, když může své okolí po­ba­vit. Za svými ná­zo­ry si do­ká­že stát a ne­mě­ní je.
Vy­ni­ká spo­leh­li­vos­tí a zá­le­ží mu na tom, aby s ním byli lidé spo­ko­je­ni.
Své sku­teč­né po­ci­ty a trá­pe­ní ukrý­vá pod tlus­tou slup­kou a má­lo­kdo ho do­o­prav­dy zná ta­ko­vé­ho, jaký je v hloub­ce duše, na­ve­nek je stále ve­se­lý a hravý.
S tá­bo­ry a dětmi má ne­sčet­né zku­še­nos­ti, které do­ká­že vždy vy­u­žít.
Jana Černíčková
oddílový vedoucí

Po­vo­lá­ní: uči­tel­ka ZŠ
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: štír
Zvlášt­ní schop­nos­ti: ma­nu­ál­ní zruč­nost, tanec, výuka pla­vá­ní, Mor­se­o­va abe­ce­da
Motto: "Všich­ni do­spě­lí by­li dět­mi, ale má­lo­kdo si na to pa­ma­tu­je." (An­to­i­ne de Saint-Exu­pé­ry)
Tá­bor­ni­ce tě­lem i du­ší. Na prv­ní po­hled pů­so­bí ne­ná­pad­ně, ale skrý­vá v sobě dost ener­gie. Má sil­nou vů­li a vře­lé city, sil­ně vy­vi­nu­tou in­tu­i­ci, přís­ný úsu­dek a vro­ze­ný psy­cho­lo­gic­ký ta­lent.
Cení si upřím­ných, čest­ných lidí a dlou­ho­do­bých přá­tel­ství. Při­ta­hu­jí ji zá­ha­dy a vše ta­jem­né. Má rá­da svou ne­zá­vis­lost.
Ne­spra­ve­dl­nost a ne­čest­ný pří­stup se jí hod­ně do­tý­ka­jí a ne­za­po­mí­ná na ně jen tak snad­no. Agre­si­vi­ta je jí pro­ti srsti.
Tá­bo­ra Ostrý se pra­vi­del­ně zú­častňuje od jeho vzni­ku.
Kateřina Kluchová
oddílový vedoucí

Po­vo­lá­ní: stu­dent­ka he­rec­tví
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: ko­zo­roh
Zvlášt­ní schop­nos­ti: tanec a he­rec­tví, ori­en­ta­ce v te­ré­nu, hra na uku­le­le
Motto: "Kdo nikdy nebyl dí­tě­tem, ne­mů­že být ani do­spě­lým." (Char­lie Chap­lin)
Je to klid­ná a vy­rov­na­ná po­va­ha, která se snaží lidem ve svém okolí vy­ho­vět. Než něco udělá, po­řád­ně si to pro­mys­lí. Pů­so­bí váž­ným a dů­stoj­ným do­jmem a má smysl pro po­vin­nost.
Její čest­nost a od­po­věd­nost jsou k po­hle­dá­ní. Na slovo, které vám dá, se mů­že­te spo­leh­nout a svému okolí je opo­rou.
Má smysl pro in­te­li­gent­ní hu­mor a lí­bí se jí u­mě­ní, které ne­po­strá­dá vtip. Ce­ní si ta­ké tra­dic a rá­da se k nim vrací.
Když ji bu­de­te do ně­če­ho tla­čit, za­ru­če­ně si o vás po­mys­lí své a stáh­ne se. Ne­má rá­da ani hád­ky a vadí jí agre­si­vi­ta.
Do tá­bo­ro­vé party při­šla te­pr­ve před rokem a vý­bor­ně mezi nás za­padla.
Kateřina Kováčová
oddílový vedoucí

Po­vo­lá­ní: uči­tel­ka ZŠ
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: blí­žen­ci
Zvlášt­ní schop­nos­ti: tě­les­ná výška, dcera Ka­te­ři­na, zpěv
Motto: "Spous­ta matek pro své děti udělá co­ko­liv, kromě toho, aby je ne­cha­ly být sami sebou." (Banksy)
Ukrý­vá v sobě ně­ko­lik osob­nos­tí, jednu za­jí­ma­věj­ší než dru­hou. Je kre­a­tiv­ní, přá­tel­ská, ote­vře­ná a ve­se­lá, má pes­trou pa­le­tu ko­níč­ků a ši­ro­ký okruh přá­tel. Má skvě­lé ko­mu­ni­kač­ní schop­nos­ti.
Ráda se baví a chodí mezi lidi. Kdy­ko­liv má čas, roz­ši­řu­je si ob­zo­ry čet­bou a učí se nové věci. Má smysl pro umění.
Ste­re­o­typ jí ne­se­dí a roz­hod­ně se ne­spo­ko­jí s rolí ženy v do­mác­nos­ti. Nemá ráda zby­teč­ná ome­ze­ní, před­sud­ky a kon­ven­ce.
Ke klad­né­mu vzta­hu k pří­ro­dě a tá­bo­ře­ní vede i svou krás­nou dcer­ku.
Dominik Onuščák
oddílový vedoucí

Po­vo­lá­ní: ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR
Zna­me­ní zvě­ro­kru­hu: blí­žen­ci
Zvlášt­ní schop­nos­ti: síla, sou­tě­ži­vost
Motto: "Dobré děti se vy­cho­vá­va­jí samy." (Nor­ské pří­slo­ví)
Muž s vý­raz­nou a ne­pře­hléd­nu­tel­nou osob­nos­tí. Ve spo­leč­nos­ti stojí v cen­t­ru po­zor­nos­ti, je velmi vý­řeč­ný a pro­ni­ka­vě in­te­li­gent­ní.
Má velký roz­hled, vidí sou­vis­los­ti a má schop­nost po­ro­zu­mět slo­ži­tým pro­blé­mům.
Jeho život je plný ne­plá­no­va­ných změn. Rád se baví a po­zná­vá nové lidi. Nemá rád nudu a ste­re­o­typ v ži­vo­tě ani v práci.
Je nej­ob­lí­be­něj­ším ve­dou­cím a často i ka­ma­rá­dem nej­star­ších dětí na tá­bo­ře.
KONTAKTY
Mgr. Jan Veselý
V. Nezvala 2494/7
434 01 Most
IČ: 86989332
číslo účtu: 2500547781/2010 Fio banka
mobil: 734 143 187
vesely.h@centrum.cz
 
adresa pro přihlášky:
Mgr. Jan Veselý
ZŠ J. Arbesa, Most
J. Arbesa 2454
434 01 Most
Obálku označte čitelně: Přihláška LDT Ostrý.
 
adresa tábora:
Dětský tábor Most
Chatová osada Ostrý
Blatenka
388 01 Blatná
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 19. 7.)
Tady se dozvíte všechno o našem letošním (tentokrát westernovém) dobrodružství. Zatím jsme ale ještě ani nevyjeli.