Ostrý 2020
 
 
AKTUÁLNĚ
3. 12. 2019 Pokud se roz­hod­ne­te své dítě při­hlá­sit na tábor již dnes, ne­vá­hej­te. Po­tvr­ze­ní re­zer­va­ce Vám od­lo­ží­me až na únor, tudíž ne­mu­sí­te spě­chat se za­pla­ce­ním zá­lo­hy.
1. 11. 2019 Je to tady! Téma tá­bo­ra Ostrý 2020 bude wes­tern! Takže se už moc tě­ší­me na malé kov­bo­je a kov­boj­ky, pa­dou­chy a še­ri­fy. Tě­ší­te se taky?
Ter­mín tá­bo­ra ne­dě­le 19. 7. 2020 - so­bo­ta 1. 8. 2020
Ne­vá­hej­te, přihláška je již k dis­po­zi­ci.
PŘIHLÁŠKA
Přihlásit své dítě na tábor můžete hned několika způsoby:
(pre­fe­ru­je­me) Vy­plň­te ú­da­je ve we­bo­vém for­mu­lá­ři Emai­lem ná­sled­ně ob­dr­ží­te po­tvr­ze­ní o re­zer­va­ci a za­šle­me vám po­ky­ny k plat­bě zá­lo­hy. Te­pr­ve po za­pla­ce­ní zá­lo­hy bu­de při­hlá­ška plat­ná.
• Vy­plň­te při­hláš­ku, kte­rou Va­še dí­tě při­ne­se ze ško­ly ne­bo si vy­zved­ně­te při­hláš­ku na 7. ZŠ v Mostě, kte­rá tra­dič­ně s pří­pra­vou tá­bo­ra po­má­há. Při­hláš­ku po­tom vy­pl­ně­nou a po­de­psa­nou o­de­vzdej­te pa­ní Ale­ně Cie­slo­vé a vy­čkej­te na email, kte­rým po­tvr­dí­me re­zer­va­ci a ve kte­rém ob­dr­ží­te po­ky­ny k plat­bě zá­lo­hy. Te­pr­ve po za­pla­ce­ní zá­lo­hy bu­de při­hlá­ška plat­ná.
Cenu po­by­tu tá­bo­ra lze hra­dit i z pro­střed­ků FKSP (fak­tu­ry vy­sta­vu­je­me pouze na zá­kla­dě pí­sem­né ob­jed­náv­ky za­měst­na­va­te­le s přes­ným tex­tem k fak­tu­ra­ci).
 
TERMÍN: neděle 19. 7. 2020 - sobota 1. 8. 2020
CENA PO­BY­TU ZA OSOBU: 5.900,- Kč
ZÁ­LO­HA: 2.900,- Kč
(Zá­lo­hu nut­no uhra­dit nej­poz­dě­ji do 14 dnů od po­tvr­ze­ní re­zer­va­ce, ji­nak bu­de při­hláš­ka stor­no­vá­na. Do­pla­tek uhra­ďte nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2020.)
Plat­bu pro­veď­te na ú­čet po­řa­da­te­le tá­bo­ra: 2500547781/2010, FB Most
variabilní sym­bol: prv­ních šest čí­slic z rod­né­ho čí­sla dí­tě­te
konstantní sym­bol: 0308
zprá­va pro pří­jem­ce: jmé­no a pří­jme­ní dí­tě­te
 
Přeč­tě­te si pro­sím dů­klad­ně na­še SMLUVNÍ PODMÍNKY kde se do­zví­te vše po­třeb­né.
dů­le­ži­té do­ku­men­ty ke sta­že­ní:
 
SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluv­ní pod­mín­ky let­ní­ho tá­bo­ra Ostrý
pro dět­ské po­by­ty na let­ním tá­bo­ře Ostrý u Blat­né v Již­ních Če­chách.

a) Po­řa­da­tel po­by­tu: Mgr. Jan Ve­se­lý, V. Ne­zva­la 2494/7, Most 434 01
IČ: 86989332
Re­gis­tro­ván u Magis­trát města Mostu
dále jen "po­řa­da­tel"

a

b) Zá­kon­ný zá­stup­ce dí­tě­te (dále jen "ob­jed­na­tel")

uza­ví­ra­jí tuto smlou­vu:
I. PŘI­HLÁ­ŠE­NÍ K PO­BY­TU
1. Pro při­hlá­še­ní dí­tě­te k po­by­tu může ob­jed­na­tel vy­u­žít elek­tro­nic­kou při­hláš­ku na in­ter­ne­to­vých strán­kách www.​tabor-​ostry.​cz, nebo při­hláš­ku tiš­tě­nou. Oba způ­so­by mají rov­no­cen­nou plat­nost.
II. RE­ZER­VA­CE PO­BY­TU
1. V pří­pa­dě elek­tro­nic­ké­ho při­hlá­še­ní vzni­ká re­zer­va­ce po­by­tu po řád­ném a prav­di­vém vy­pl­ně­ní všech po­vin­ných po­lo­žek elek­tro­nic­ké při­hláš­ky ob­jed­na­te­lem a jejím elek­tro­nic­kém ode­slá­ní.
2. V pří­pa­dě tiš­tě­né při­hláš­ky vzni­ká re­zer­va­ce po­by­tu po řád­ném a prav­di­vém vy­pl­ně­ní všech po­vin­ných po­lo­žek při­hláš­ky ob­jed­na­te­lem a jejím do­ru­če­ní k rukám Aleny Cieslo­vé, ZŠ Ja­ku­ba Ar­be­sa Most.
3. Re­zer­va­ce je plat­ná až po jejím po­tvr­ze­ní po­řa­da­te­lem na email uve­de­ný ob­jed­na­te­lem. Od chví­le je­jí­ho po­tvr­ze­ní je ob­jed­na­tel po­vi­nen ve lhůtě 14ti pra­cov­ních dnů uhra­dit zá­lo­hu. V pří­pa­dě hra­ze­ní po­by­tu třetí stra­nou (na­pří­klad za­měst­na­va­te­lem ob­jed­na­te­le) na zá­kla­dě fak­tu­ry vy­sta­ve­né po­řa­da­te­lem, lhůta od­po­ví­dá splat­nos­ti této fak­tu­ry.
III. PLAT­BA
1. K uza­vře­ní smluv­ní­ho vzta­hu do­chá­zí v oka­mži­ku uhra­ze­ní zá­lo­hy či plné ceny po­by­tu pře­vo­dem na ban­kov­ní účet po­řa­da­te­le dle in­struk­cí, které po­řa­da­tel pro tuto plat­bu po­skyt­ne. V pří­pa­dě hra­ze­ní po­by­tu třetí stra­nou (na­pří­klad za­měst­na­va­te­lem ob­jed­na­te­le) vzni­ká smluv­ní vztah v oka­mži­ku řád­né­ho uhra­ze­ní fak­tu­ry, vy­sta­ve­né po­řa­da­te­lem. Po při­psá­ní plat­by na účet po­řa­da­te­le zašle po­řa­da­tel ob­jed­na­te­li emai­lem po­tvr­ze­ní.
2. V pří­pa­dě, že zá­lo­ha či plná cena po­by­tu není uhra­ze­na ve lhůtě 14ti pra­cov­ních dnů (nebo do ter­mí­nu splat­nos­ti fak­tu­ry) od oka­mži­ku vzni­ku re­zer­va­ce, vy­hra­zu­je si po­řa­da­tel právo na­bíd­nout místo ji­né­mu zá­jem­ci.
IV. ROZ­SAH A CENA SLU­ŽEB
1. Cena po­by­tu za­hr­nu­je: po­jiš­tě­ní zod­po­věd­nos­ti za škody, do­pra­vu, uby­to­vá­ní (chat­ka nebo stan s pod­sa­dou), stra­vo­vá­ní (běžný stra­vo­va­cí režim), pe­da­go­gic­ký a zdra­vot­nic­ký dozor.
2. Cha­rak­ter uby­to­vá­ní od­po­ví­dá stáří tá­bo­ro­vé­ho are­á­lu.
V. ZMĚNY SLU­ŽEB
1. po­řa­da­tel je opráv­něn změ­nit ob­jekt ko­ná­ní tá­bo­ra v pří­pa­dech, které úmy­sl­ně ne­způ­so­bil, tedy na­sta­nou-li okol­nos­ti, které mu brání usku­teč­nit pobyt podle pře­dem sjed­na­ných pod­mí­nek.
2. V pří­pa­dě změny ob­jek­tu ko­ná­ní tá­bo­ra je po­řa­da­tel po­vi­nen ozná­mit ob­jed­na­te­li tuto sku­teč­nost bez zby­teč­né­ho od­kla­du. Ne­sou­hla­sí-li ob­jed­na­tel s touto změ­nou, je opráv­něn do 5ti pra­cov­ních dnů od je­jí­ho ozná­me­ní po­řa­da­te­lem od­stou­pit od smlou­vy. V ta­ko­vém pří­pa­dě je po­řa­da­tel po­vi­nen vrá­tit část­ku, uhra­ze­nou ob­jed­na­te­lem, v plné výši a bez zby­teč­né­ho od­kla­du.
VI. OD­STOU­PE­NÍ OD SMLOU­VY OB­JED­NA­TE­LEM
1. Ob­jed­na­tel může od­stou­pit od smlou­vy pouze pí­sem­nou for­mou ode­sla­nou na email po­řa­da­te­le (info@​tabor-​ostry.​cz).
2. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem do 31. 5. 2020 účtu­je po­řa­da­tel ma­ni­pu­lač­ní po­pla­tek 500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le.
3. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem od 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020 účtu­je po­řa­da­tel stor­no po­pla­tek 1.500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le.
4. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem po 20. 6. 2020 účtu­je po­řa­da­tel stor­no po­pla­tek ve výši za­pla­ce­né zá­lo­hy.
5. Při za­jiš­tě­ní vhod­né­ho ná­hrad­ní­ka ob­jed­na­te­lem se stor­no po­pla­tek ne­ú­čtu­je.
6. V pří­pa­dě zru­še­ní po­by­tu ob­jed­na­te­lem z dů­vo­du ne­mo­ci účtu­je po­řa­da­tel ma­ni­pu­lač­ní po­pla­tek 500,- Kč, který strh­ne ze za­pla­ce­né zá­lo­hy. Zby­tek za­pla­ce­né zá­lo­hy vrátí po­řa­da­tel na účet ob­jed­na­te­le. V ta­ko­vém pří­pa­dě po­řa­da­tel vy­ža­du­je po­tvr­ze­ní o ne­mo­ci od lé­ka­ře.
7. V pří­pa­dě poz­děj­ší­ho ná­stu­pu dí­tě­te na tábor ob­jed­na­tel nemá právo uplatňovat nárok na fi­nanč­ní kom­pen­za­ci za ne­u­sku­teč­ně­nou část po­by­tu.
8. Při před­čas­ném od­jez­du dí­tě­te z tá­bo­ra může ob­jed­na­tel uplat­nit nárok na vrá­ce­ní části ceny po­by­tu ve výši 250,- Kč za každý den zbý­va­jí­cí do konce po­by­tu, po­čí­na­je ná­sle­du­jí­cím dnem po od­jez­du dí­tě­te.
VII. OD­STOU­PE­NÍ OD SMLOU­VY PO­ŘA­DA­TE­LEM
1. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem před za­há­je­ním po­by­tu či v jeho prů­bě­hu, pokud dítě vážně na­ru­šu­je prů­běh po­by­tu, a to zejmé­na zá­važ­ným po­ru­šo­vá­ním tá­bo­ro­vé­ho řádu. Tá­bo­ro­vý řád je pří­stup­ný na strán­kách www.​tabor-​ostry.​cz. Po­dá­ním při­hláš­ky ob­jed­na­tel po­tvr­zu­je, že je s jeho ob­sa­hem se­zná­men a sou­hla­sí s ním.
2. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem před za­há­je­ním po­by­tu či v jeho prů­bě­hu, pokud dítě nesplňuje zdra­vot­ní, fy­zic­ké či psy­chic­ké po­ža­dav­ky pro účast na tá­bo­ře.
3. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem v pří­pa­dě, pokud ob­jed­na­tel po­skyt­ne ne­správ­né či ne­ú­pl­né údaje (např. při vyplňování při­hláš­ky), v pří­pa­dě ne­do­dá­ní do­ku­men­ta­ce ob­jed­na­te­lem při za­há­je­ní po­by­tu (tj. ob­jed­na­te­lem po­de­psa­ný a lé­ka­řem po­tvr­ze­nou zdra­vot­ní způ­so­bi­lost dí­tě­te k účas­ti na zo­ta­vo­va­cí akci, kopie prů­kaz­ky zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dí­tě­te, pro­hlá­še­ní o bez­in­fekč­nos­ti a po­de­psa­nou při­hláš­ku).
4. Po­řa­da­tel může od­stou­pit od smlou­vy s ob­jed­na­te­lem, jestli­že v dů­sled­ku vyšší moci není možno po­kra­čo­vat v ko­ná­ní tá­bo­ra.
VIII. RE­KLA­MA­CE SLU­ŽEB
1. V pří­pa­dě, že roz­sah nebo kva­li­ta slu­žeb v rámci po­by­tu ne­od­po­ví­dá smluv­ním pod­mín­kám, nebo plat­ným le­gisla­tiv­ním nor­mám, vzta­hu­jí­cím se na dět­ské hro­mad­né po­by­to­vé akce, vzni­ká ob­jed­na­te­li právo re­kla­ma­ce.
2. Ob­jed­na­tel je po­vi­nen pří­pad­nou re­kla­ma­ci uplat­nit bez­od­klad­ně, aby mohla být zjed­ná­na oka­mži­tá a účin­ná ná­pra­va v prů­bě­hu po­by­tu. Re­kla­ma­ci je možno pro­vést osob­ně (při ná­vštěvě tá­bo­ra), elek­tro­nic­ky (e-mail: info@​tabor-​ostry.​cz), nebo te­le­fo­nic­ky (viz- kon­takt na www.​tabor-​ostry.​cz). Po­řa­da­tel je na zá­kla­dě opráv­ně­né re­kla­ma­ce po­vi­nen zjed­nat oka­mži­tou a účin­nou ná­pra­vu bez­pro­střed­ně po ob­dr­že­ní ta­ko­vé re­kla­ma­ce ze stra­ny ob­jed­na­te­le.
IX. DALŠÍ UJED­NÁ­NÍ
1. Po­řa­da­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za ztrá­tu či krá­dež peněz, elek­tro­ni­ky nebo cen­nos­tí, které si dítě v prů­bě­hu po­by­tu po­ne­cha­lo u sebe.
2. Ob­jed­na­tel bere na vě­do­mí, že mezi za­ká­za­né vy­ba­ve­ní v rámci po­by­tu patří al­ko­hol, ci­ga­re­ty, drogy, zbra­ně (pře­de­vším nože), py­ro­tech­ni­ka, ča­so­pi­sy či jiné před­mě­ty s ero­tic­kou té­ma­ti­kou a dále též no­te­boo­ky, table­ty, iPady a pře­nos­né vi­deo­pře­hrá­va­če a te­le­viz­ní při­jí­ma­če.
3. Ob­jed­na­tel dává po­řa­da­te­li tá­bo­ra sou­hlas s pro­ve­de­ním pro­hlíd­ky osob­ních věcí svého dí­tě­te v pří­pa­dě po­de­zře­ní na zá­važ­né po­ru­še­ní tá­bo­ro­vé­ho řádu (zejmé­na se jedná o po­de­zře­ní z krá­de­že cizí věci, či dr­že­ní za­ká­za­né­ho vy­ba­ve­ní – viz. bod VII.2).
4. Ob­jed­na­tel nese od­po­věd­nost za škody, které dítě v prů­bě­hu po­by­tu úmy­sl­ně či z ne­dba­los­ti způ­so­bí. Fi­nanč­ní ná­kla­dy, které v ta­ko­vém pří­pa­dě vznik­nou, se ob­jed­na­tel za­va­zu­je uhra­dit v ho­to­vos­ti při ukon­če­ní po­by­tu.
5. V prů­bě­hu tá­bo­ra není do­po­ru­če­no děti na­vště­vo­vat. V pří­pa­dě ná­vštěvy si po­řa­da­tel vy­hra­zu­je právo umož­nit kon­takt dí­tě­te vý­hrad­ně s ro­din­ný­mi pří­sluš­ní­ky. Ná­vště­vu je nutné ohlá­sit po­řa­da­te­li mi­ni­mál­ně s jed­no­den­ním před­sti­hem.
6. K do­čas­né­mu pře­ru­še­ní či ukon­če­ní tá­bo­ro­vé­ho po­by­tu dí­tě­te může dojít vý­hrad­ně v do­pro­vo­du zá­kon­né­ho zá­stup­ce, nebo na zá­kla­dě jím po­de­psa­né­ho pí­sem­né­ho sou­hla­su.
X. ZÁ­VĚ­REČ­NÁ USTA­NO­VE­NÍ
1. Ob­jed­na­tel pro­hla­šu­je, že je z po­zi­ce zá­kon­né­ho zá­stup­ce opráv­něn jed­nat za účast­ní­ka po­by­tu (dítě).
2. Za­slá­ním řádně vy­pl­ně­né při­hláš­ky (elek­tro­nic­kým či ko­re­spon­denč­ním) a po­tvr­ze­ním re­zer­va­ce po­by­tu for­mou uhra­ze­ní zá­lo­ho­vé část­ky či plné ceny po­by­tu bere ob­jed­na­tel na vě­do­mí a sou­hla­sí se Smluv­ní­mi pod­mín­ka­mi a Tá­bo­ro­vým řádem.
3. Zá­le­ži­tos­ti touto smlou­vou ne­u­pra­ve­né se řídí zá­ko­nem č. 89/2012 Sb., ob­čan­ským zá­ko­ní­kem.
4. Ob­jed­na­tel stvr­zu­je, že je s tě­mi­to smluv­ní­mi pod­mín­ka­mi obe­zná­men po­dá­ním při­hláš­ky.
O TÁBOŘE
pořadatel:
Mgr. Jan Veselý
ve spolupráci se 7. ZŠ Most
místo:
Osada Ostrý u Blatné, Jižní Čechy
ubytování:
ve čtyřlůžkových chatičkách
stravování:
5x denně, pitný režim po celý den
kapacita:
max. 90 míst
O děti se budou po celou dobu po­by­tu sta­rat pro­fe­si­o­nál­ní pe­da­go­go­vé a zku­še­ní od­dí­lo­ví ve­dou­cí, které děti dobře znají ze školy nebo před­cho­zích tá­bo­rů. Přímo v tá­bo­ře je za­jiš­tě­no zdra­vot­nic­ké ošet­ře­ní.
Náš tábor je spíše spor­tov­ní­ho za­mě­ře­ní, děti čeká ce­lo­tá­bo­ro­vá hra, mí­čo­vé hry, tanec, tu­ris­ti­ka, hry v lese a okolí, kou­pá­ní, jízda na lo­dič­kách, ne­tra­dič­ní spor­tov­ní hry, střel­ba z luku a vzdu­cho­vých pušek. Vý­le­ty do okolí pěšky i au­to­bu­sem, vla­kem nebo lodí. V prů­bě­hu tá­bo­ra se děti zú­čast­ní i tra­dič­ních akcí: kar­ne­va­lu, pouti, dis­ko­ték, ba­ti­ko­vá­ní tri­ček, pro­mí­tá­ní filmů aj. Všech­ny ak­ti­vi­ty jsou při­mě­ře­né věku, psy­chic­kým i fy­zic­kým schop­nos­tem dětí.
TÁBOROVÝ ŘÁD
 • Veš­ke­rá usta­no­ve­ní ve­de­ní tá­bo­ra a od­dí­lo­vých ve­dou­cích jsou pro mne zá­vazná a budu se jimi řídit.
 • Bez vě­do­mí a svo­le­ní ve­dou­cí­ho se z tá­bo­ra ne­vzdá­lím a budu mu vždy na do­hled.
 • Chatu a tá­bo­řiš­tě a jeho okolí i sebe budu udr­žo­vat v čis­to­tě.
 • Budu chrá­nit a še­t­řit pří­ro­du, živou i ne­ži­vou.
 • Přes­ným do­dr­žo­vá­ním den­ní­ho re­ži­mu a vzor­ným vy­stu­po­vá­ním do­cí­lím spl­ně­ní tá­bo­ro­vé­ho pro­gra­mu.
 • Budu dbát na osob­ní hy­gi­e­nu, čiš­tě­ní zubů a mytí před kaž­dým jíd­lem a po pří­cho­du z venku. Řádně si umyji ruce po po­u­ži­tí to­a­let, kde udr­žu­ji čis­to­tu.
 • Cizí cha­tič­ky ne­na­vště­vu­je­me , ná­le­zy ztra­ce­ných věcí hlá­sím denní služ­bě, nebo hlav­ní­mu ve­dou­cí­mu.
 • Koupu se jenom na ur­če­ném místě za do­zo­ru ve­dou­cích. Do vody ne­ská­ču. Ne­pla­vu za vy­zna­če­né boje. Do vody vstu­pu­jí děti ve sku­pin­kách nej­vý­še po de­se­ti účast­ní­cích. Kaž­dou sku­pi­nu vede od­dí­lo­vý ve­dou­cí, který za sku­pi­nu od­po­ví­dá. Je po celou dobu ve vodě a účast­ní se ak­tiv­ně kou­pá­ní. Udr­žu­je sku­pi­nu po­hro­ma­dě, má pře­hled o svých dě­tech. Ve­dou­cí sku­pin určí dvo­ji­ce, které se ve vodě ne­u­stá­le na­vzá­jem hlí­da­jí. Po­tá­pě­ní pod vodou je po­vo­le­no pouze při or­ga­ni­zo­va­né čin­nos­ti pod do­zo­rem ur­če­né­ho ve­dou­cí­ho.
 • V době noč­ní­ho klidu ne­ru­ším ostat­ní. Na to­a­le­ty jdu po­ti­chu abych ni­ko­ho v tá­bo­ře ne­ru­šil.
 • Še­t­řím za­ří­ze­ní tá­bo­ra. Jestli­že něco roz­bi­ji svojí ne­dba­los­tí, uhra­dím toto v plné výši.
 • Ulo­že­nou práci vy­ko­ná­vám peč­li­vě, vy­půj­če­né ná­řa­dí či spor­tov­ní věci po práci či čin­nos­ti řádně očis­tím a vrá­tím na pů­vod­ní místo.
 • Každý úraz a zdra­vot­ní po­tí­že ohlá­sím hlav­ní­mu ve­dou­cí­mu a lé­ka­ři.
 • Od­pad­ky patří pouze do koše. V cha­tič­ce a jejím okolí udr­žu­ji po­řá­dek a čis­to­tu.
 • Ochot­ně a kaž­dé­mu rád po­mo­hu, vyhnu se spo­rům a hád­kám, budu dob­rým ka­ma­rá­dem ostat­ním tá­bor­ní­kům.
 • Všich­ni ve­dou­cí jsou moji přá­te­lé, zá­stup­ci ro­di­čů na tá­bo­ře, proto se budu řídit je­jich pří­kla­dem a po­ky­ny.
 • Spo­leč­ným do­dr­žo­vá­ním tá­bo­ro­vé­ho řádu do­cí­lí­me, že se nám bude na tá­bo­ře líbit.
HISTORIE
 • 2011 - téma: Cesta kolem světa
 • 2012 - téma: Farmářův rok
 • 2013 - téma: Rockový tábor
 • 2014 - téma: Vědecký tábor
 • 2015 - téma: Mimozemšťani
 • 2016 - téma: Vodnický tábor
 • 2017 - téma: Indiáni
 • 2018 - téma: Piráti
VEDOUCÍ 2020
Jan Veselý, HVHV
hlavní vedoucí
Vítek Herzina
programový vedoucí
Jana Zatloukalová
zdravotnice
Vladimír Báča
oddílový vedoucí
Jana Černíčková
oddílový vedoucí
Kateřina Kluchová
oddílový vedoucí
Kateřina Kováčová
oddílový vedoucí
Dominik Onuščák
oddílový vedoucí
KONTAKTY
Mgr. Jan Veselý
V. Nezvala 2494/7
434 01 Most
IČ: 86989332
číslo účtu: 2500547781/2010 Fio banka
mobil: 734 143 187
vesely.h@centrum.cz
 
adresa pro přihlášky:
Mgr. Jan Veselý
ZŠ J. Arbesa, Most
J. Arbesa 2454
434 01 Most
Obálku označte čitelně: Přihláška LDT Ostrý.
 
adresa tábora:
Dětský tábor Most
Chatová osada Ostrý
Blatenka
388 01 Blatná
FOTOGALERIE
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 19. 7.)
Tady se dozvíte všechno o našem letošním (tentokrát westernovém) dobrodružství. Zatím jsme ale ještě ani nevyjeli.